Κυριακή, 19 Φεβρουαρίου 2017

Με 50 θέματα θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Νάουσας στις 22 /2.

Την Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου και ώρα 17:00 συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Νάουσας με 50 θέματα στην ημερήσια διάταξη:


Θέμα    1    Έγκριση ή μη, της υπ΄αρ. 14/2017 Απόφασης του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νάουσας, περί της έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2014-2015 του ισολογισμού απογραφής έναρξης της 1-1-2014, των ισολογισμών χρήσης 2014 και 2015 και των εκθέσεων του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.
Εισηγητής: Πρόεδρος ΚΚΠ & Α
Θέμα    2    Αίτημα προς το Υπουργείο Οικονομικών για παραχώρηση κυριότητας στρατοπέδου «Μίγγα»
Εισηγητής: Δήμαρχος
Θέμα    3    Έγκριση ή μη, της υπ΄αρ. 13/2017 Απόφασης του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νάουσας, περί της 1ης Τροποποίησης του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2017
Εισηγητής: Πρόεδρος ΚΚΠ & Α
Θέμα
    4    Έγκριση ή μη, Ταμιακού Απολογιστικού Πίνακα χρήσης 2016, της ΕΣΕ Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παιδείας Αθλητισμού και Νεολαίας
Θέμα    5    Έγκριση ή μη, Ταμιακού Απολογιστικού Πίνακα χρήσης 2016, της ΕΣΕ Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ηρωϊκής Πόλεως Νάουσας.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παιδείας Αθλητισμού και Νεολαίας
Θέμα    6    1η Αναμόρφωση ή μη, Προϋπολογισμού Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας (Οικονομική Υπηρεσία), κατόπιν εισηγήσεως της Οικονομικής Επιτροπής.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών, Διοικητικών και Τοπ. & Οικ.Ανάπτυξης    
Θέμα    7    2η Αναμόρφωση ή μη, Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας (Τεχνική Υπηρεσία), κατόπιν εισηγήσεως της Οικονομικής Επιτροπής.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών, Διοικητικών και Ανάπτυξης    
Θέμα    8    Έγκριση ή μη, έκθεσης δωδεκαμήνου (από 1/1/2016) για την εκτέλεση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών, Διοικητικών και Τοπ. & Οικ.Ανάπτυξης    
Θέμα    9    Έγκριση διενέργειας της προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης-κίνησης και λιπαντικών προϋπολογισμού 575.736,74 (πλέον ΦΠΑ 24% 138.176,82 ευρώ Σύνολο 713.913,56 ευρώ)με την ανοικτή διαδικασία – άνω των ορίων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών, Διοικητικών και Τοπ. & Οικ.Ανάπτυξης    
Θέμα    10    Έγκριση ή μη πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ για τη στελέχωση του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Η.Π. Νάουσας
Εισηγητής: Δήμαρχος    
Θέμα    11    Υποβολή αιτήματος παραχώρησης δωρεάν κατά χρήση ακινήτου
Εισηγητής: Δήμαρχος    
Θέμα    12    Τροποποίηση ή μη, Απόφασης υλοποίησης με ιδία μέσα του Υποέργου (Α/Α)1 «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας» της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5001963
Εισηγητής: Δήμαρχος    
Θέμα    13    Αποδοχή ή μη, δωρεάν παραχώρησης χρήσης του αρ. κυκλ. ΗΜΙ 3051 Nissan (κλούβα κλειστή) από τη ΔΕΥΑΝ
Εισηγητής: Δήμαρχος    
Θέμα    14    Τροποποίηση ή μη, της υπ΄αρ. 47/2016 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας, σχετικά με πρόστιμα ανελκυστήρων
Εισηγητής: Δήμαρχος    
Θέμα    15    Έγκριση για έκδοση εγκατάστασης και λειτουργίας «επιχείρησης παροχής υπηρεσιών προσφοράς διαδικτύου (ίντερνετ) με είκοσι τρεις (23) ηλεκτρονικούς υπολογιστές στον ισόγειο χώρο και δέκα (10) ηλεκτρονικούς υπολογιστές στο πατάρι σε υφιστάμενη επιχείρηση αναψυχής και μαζικής εστίασης παραγωγής και προσφοράς πρόχειρου γεύματος, της εταιρείας «Ι.Κεσίδης-Ι.Αμαραντίδης Ο.Ε.»με νόμιμο εκπρόσωπο αυτής τον Αμαραντίδη Ιωάννη του Νικολάου
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών, Διοικητικών και Τοπ. & Οικ.Ανάπτυξης
Θέμα    16    Διαγραφή ή μη, θέσης επαγγελματία πωλητή από την λαϊκή Αγγελοχωρίου
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών, Διοικητικών και Ανάπτυξης
Θέμα    17    Τροποποίηση ή μη, της υπ΄αρ. 401/2016 Α.Δ.Σ. περί εκμίσθωσης 5ετούς διάρκειας δημοτικής γης.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών, Διοικητικών και Τοπ. & Οικ.Ανάπτυξης
Θέμα    18    Αποδοχή είσπραξης προστίμων ΚΟΚ από το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών, Διοικητικών και Τοπ. & Οικ.Ανάπτυξης
Θέμα    19    Αποδοχή επιχορήγησης για το πρόγραμμα Άθληση για όλους από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών, Διοικητικών και Τοπ. & Οικ.Ανάπτυξης
Θέμα    20    Διαγραφή ή μη από χρηματικούς καταλόγους
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών, Διοικητικών και Τοπ. & Οικ.Ανάπτυξης
Θέμα    21    Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού προστίμου ΚΟΚ σε Μαλιάσα Χρήστο του Θεοδώρου
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών, Διοικητικών και Τοπ. & Οικ.Ανάπτυξης
Θέμα    22    Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού προσαύξησης σε Ευθυμιάδη Ευστάθιο του Κων/νου
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών, Διοικητικών και Τοπ. & Οικ.Ανάπτυξης
Θέμα    23    Ανάκληση ή μη , της υπ΄αρ. 15/2017 Α.Δ.Σ. περί μεταφοράς της ημέρας λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς στην πόλη της Νάουσας
Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Θέμα    24    Ανανέωση ή μη, σύμβασης συνεργασίας για την εναλλακτική διαχείριση δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Ποιότητας Ζωής & Τεχνικών Υπηρεσιών
Θέμα    25    Τρόπος εκμετάλλευσης των λημμάτων του δημοτικού δάσους, έτους 2017.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Ποιότητας Ζωής & Τεχνικών Υπηρεσιών
Θέμα    26    Έγκριση ή μη, 1ης παράτασης του έργου του συνολικού χρόνου περαίωσης «Αποκατάσταση δημοτικής οδού Νάουσας-Ροδοχωρίου» (αρ.μελ. 4/2015)
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Ποιότητας Ζωής & Τεχνικών Υπηρεσιών
Θέμα    27    Αίτημα παράτασης – επέκτασης «κυκλοφοριακών ρυθμίσεων προσωρινού χαρακτήρα του έργου «Αποκατάσταση δημοτικής οδού Νάουσας-Ροδοχωρίου»» (αρ. μελ. 4/2015)
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Ποιότητας Ζωής & Τεχνικών Υπηρεσιών
Θέμα    28    Έγκριση ή μη, 3ης παράτασης του έργου του συνολικού χρόνου περαίωσης του έργου «Αντιπλημμυρική προστασία οδού Καραϊσκάκη στη Νάουσα» (αρ.μελ. 18/2014)
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Ποιότητας Ζωής & Τεχνικών Υπηρεσιών
Θέμα    29    Έγκριση ή μη, 2ης παράτασης του έργου του συνολικού χρόνου περαίωσης του έργου «Ανάπλαση πλατείας και διαμόρφωση παιδικής χαράς στην πλατεία Ειρήνης Δ. Νάουσας»
Θέμα    30    Έγκριση ή μη, 4ης παράτασης του έργου του συνολικού χρόνου περαίωσης του έργου»: Διαμόρφωσης  περιβάλλοντος χώρου Σ.Σ. Νάουσας» (αρ. μελ. 1/2015)
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Ποιότητας Ζωής & Τεχνικών Υπηρεσιών
Θέμα    31    Έγκριση ή μη, 4ου Ανακεφαλαιωτικού και Τακτοποίηση Πίνακα του έργου: «Κέντρο Τεκμηρίωσης Βιομηχανικής Κληρονομιάς στο Βαφείο της πρώην ΕΡΙΑ» (αρ.μελ. 22/2010)
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Ποιότητας Ζωής & Τεχνικών Υπηρεσιών
Θέμα    32    Έγκριση ή μη 2ου Ανακεφαλαιωτικού και Τακτοποιητικού Πίνακα του έργου: «Επανάχρηση πρώην Βιομηχανικού κτιρίου «ΒΕΤΛΑΝΣ» σε Πολυχώρο Πολιτισμού (αρ. μελ. 10/2011)
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Ποιότητας Ζωής & Τεχνικών Υπηρεσιών
Θέμα    33    Έγκριση ή μη, 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Αντιπλημμυρική Προστασία Οδού Καραϊσκάκη στη Νάουσα» (αρ.μελ.18/2014)
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Ποιότητας Ζωής & Τεχνικών Υπηρεσιών
Θέμα    34    Έγκριση ή μη 3ου Ανακεφαλαιωτικού-Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Συντήρηση σχολικών κτιρίων 2015» (ανάδοχος: Σουρλάμτας Ιωάννης, αρ. μελ. 9/2015)
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Ποιότητας Ζωής & Τεχνικών Υπηρεσιών
Θέμα    35    Έγκριση ή μη, 1ου ΑΠΕ και 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Τ.Ν.Ε. του έργου «Αποκατάσταση δημοτικής οδού Νάουσας - Ροδοχωρίου» (αρ.μελ. 4/2015)
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Ποιότητας Ζωής & Τεχνικών Υπηρεσιών
Θέμα    36    Έγκριση ή μη (2ης) παράτασης του έργου του συνολικού χρόνου περαίωσης : «Κατασκευή τεχνικού στη θέση Ροδιά» (αρ.μελ.7/2015)
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Ποιότητας Ζωής & Τεχνικών Υπηρεσιών
Θέμα    37    Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας για τη σύμβαση με αρ. πρωτ. 1311/20-1-17 της προμήθειας και τοποθέτησης υπόγειων κάδων του Δήμου Νάουσας με τον Κωνσταντίνο Καραλή του Νικολάου.
Εισηγητής: Δήμαρχος
Θέμα    38    Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής έργων δαπάνης μικρότερης των 10.271,46€ χωρίς τον ΦΠΑ για το ημερολογιακό έτος 2017 (σύμφωνα με το άρθρο 15 του Π.Δ. 171/87 όπως αυτό εξακολουθεί και ισχύει σήμερα).
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Ποιότητας Ζωής & Τεχνικών Υπηρεσιών
Θέμα    39    Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής-Οριστικής Παραλαβής του έργου «Πυροπροστασία Δημοτικού Δάσους 2014» με αυτεπιστασία της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Ποιότητας Ζωής & Τεχνικών Υπηρεσιών
Θέμα    40    Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής-Οριστικής Παραλαβής του έργου «Πυροπροστασία Δημοτικού Δάσους 2015» με αυτεπιστασία της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Ποιότητας Ζωής & Τεχνικών Υπηρεσιών
Θέμα    41    Ορισμός Επιτροπής Παραλαβής του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ» (αρ.μελ.05/2014)
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Ποιότητας Ζωής & Τεχνικών Υπηρεσιών
Θέμα    42    Ορισμός Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ» (αρ.μελ. 01/2014)
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Ποιότητας Ζωής & Τεχνικών Υπηρεσιών
Θέμα    43    Ορισμός Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΑΜΕΑ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ» (αρ.μελ. 04/2014)
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Ποιότητας Ζωής & Τεχνικών Υπηρεσιών
Θέμα    44    Ορισμός Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου ‘ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ’ (αρ. μελ.03/2014)
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Ποιότητας Ζωής & Τεχνικών Υπηρεσιών
Θέμα    45    Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ»
(αρ.μελ. 02/2014)
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Ποιότητας Ζωής & Τεχνικών Υπηρεσιών
Θέμα    46    Ορισμός Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ» (αρ.μελ. 06/2014)
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Ποιότητας Ζωής & Τεχνικών Υπηρεσιών
Θέμα    47    Έγκριση ή μη, μετακίνησης Δημοτικού Συμβούλου, εκτός έδρας για υπηρεσιακούς λόγους.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών, Διοικητικών και Τοπ. & Οικ.Ανάπτυξης
Θέμα    48    Έγκριση ή μη, μετακίνησης Δημάρχου, εκτός έδρας για υπηρεσιακούς λόγους.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών, Διοικητικών και Τοπ. & Οικ.Ανάπτυξης

Θέμα     49    Αποδοχή  ή μη, επιχορήγησης  για   το σχέδιο χωρικής και οικιστικής οργάνωσης ανοιχτής πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.)
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών, Διοικητικών και Τοπ. & Οικ.Ανάπτυξης

Θέμα    50    Έγκριση ή μη, διαδικασίας εκμίσθωσης για 25 έτη, τμήματος εμβαδού 6.546,37 τ.μ. που αποτελεί τμήμα του υπ΄αρ.638 τεμαχίου της συμπληρωματικής διανομής του 1958 του Αγροκτήματος Πολυπλατάνου, για κτηνοτροφική εγκατάσταση.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών, Διοικητικών και Τοπ. & Οικ.Ανάπτυξης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΣΧΟΛΙΑ ΥΒΡΙΣΤΙΚΑ ΘΑ ΔΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ