Πέμπτη, 9 Φεβρουαρίου 2017

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Έγκριση τροποποίησης του ΟΕΥ της ΠΚΜ και ενέργειες της Διοίκησης της ΠΚΜ για την εφαρμογή του Mετά τη δημοσίευση της έγκρισης τροποποίησης του ΟΕΥ /ΠΚΜ στο ΦΕΚ 4302/τ.Β΄/30-12-2016, η Διοίκηση, προχώρησε, ως όφειλε σε τοποθετήσεις των υπαλλήλων στις Δ/νσεις και σε ορισμό προϊσταμένων και αναπληρωτών προϊσταμένων, ως άλλωστε όφειλε να πράξει, αμελητί. Ενώ όμως, όλοι αναμέναμε να εφαρμοστεί κανονικά η ισχύουσα νομοθεσία και κατ΄ αυτόν
τον τρόπο να συνεχιστεί απρόσκοπτα η λειτουργία των υπηρεσιών της ΠΚΜ, σημειώθηκε μία αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην έκδοση των εν λόγω αποφάσεων, δημιουργώντας πληθώρα προβλημάτων υπηρεσιακής φύσης και καλλιεργώντας κλίμα ανασφάλειας στους υπαλλήλους της ΠΚΜ. Τελικά, οι αποφάσεις τοποθέτησης σε Γενικές Δ/νσεις υπογράφηκαν και μία νέα περίοδος αναμονής ξεκίνησε - αναμονής της τοποθέτησής μας σε Δ/νσεις. Στη διάρκεια αυτής της ιδιαίτερα στρεσογόνου περιόδου, ορισμένοι συνάδελφοί μας στη Θεσσαλονίκη κλήθηκαν από τον ίδιο τον Περιφερειάρχη, ώστε να ενημερωθούν προσωπικά ότι καταλαμβάνουν θέσεις ευθύνης. Έτσι, στο ήδη βεβαρυμμένο κλίμα, προστέθηκε ένα ακόμα πρόβλημα. Στην ίδια υπηρεσία, ο διπλανός σου να ξέρει ότι θα είναι προϊστάμενος και εσύ να μη γνωρίζεις καν πού βρίσκεσαι, με αποτέλεσμα σε κάποιες υπηρεσίες και τμήματα να δημιουργείται ένα δυσάρεστο κλίμα μεταξύ των συναδέλφων, έχοντας επίπτωση στην ομαλή λειτουργία και παραγωγικότητά τους. Μετά από μια βδομάδα ακόμα αναμονής, τελικά άρχισαν την Παρασκευή 20/1/2017 να βγαίνουν οι αποφάσεις ορισμού προϊσταμένων και αναπληρωτών προϊσταμένων σε θέσεις ευθύνης. Και εκεί, νέες εκπλήξεις μας περίμεναν. Κατ΄ αρχάς, παρ΄ όλο που στα έχοντας υπ΄ όψη των εν λόγω αποφάσεων, αναφέρεται το άρθρο 87 του Ν.3528/07 και του άρθρου 51 του Ν.3905/2010, κατ΄ εφαρμογή του οποίου γίνονται οι ορισμοί αναπληρωτών προϊσταμένων, οι νέοι ορισμοί δεν έγιναν με βάση τις εν λόγω διατάξεις και της με αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.46/2257/οικ.26574/14-10-2016 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΑΔΑ:ΩΣΖΡ465ΦΘΕ-Κ8Λ) – με την οποία προσδιορίζονται οι βασικές προϋποθέσεις για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 87 του Υ.Κ. περί αναπλήρωσης προϊσταμένων οργανικών μονάδων όλων των επιπέδων - παρά με βάση τις προσωπικές επιλογές της Διοίκησης. Προφανώς, με τον τρόπο αυτό, επιχειρείται η εδραίωση μίας εξαρτώμενης διοικητικής ιεραρχίας, η οποία θα λάβει (αν η τύχη βοηθήσει και οι κρίσεις από υπηρεσιακά συμβούλια αργήσουν λιγάκι) και την απαραίτητη ώθηση-λόγω της άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου -να συμμετάσχει σε ανώτερη κατηγορία θέσεων ευθύνης, στις επικείμενες κρίσεις. Έτσι λοιπόν, κάποιοι θα βοηθηθούν να συμμετάσχουν στις κρίσεις ανώτερης κατηγορίας θέσεων ευθύνης, ενώ άλλοι που διαθέτουν όλα τα απαραίτητα προσόντα θα αδικηθούν κατάφορα. Και δεν τελειώνουμε εδώ, διότι κατά παράβαση της ανωτέρω αναφερόμενης νομοθεσίας υπάλληλοι που υπηρετούσαν ως προϊστάμενοι στις 31/12/2010, δεν τοποθετήθηκαν ως προϊστάμενοι σε ανάλογη θέση ευθύνης, κατά παράβαση του Ν. 3905/10 και την παρ. ε του αρ.41 του Ν.4325/15. Υπάλληλοι μεταφέρθηκαν από Γενική Δ/νση σε άλλη Γενική Δ/νση, ή από Δ/νση σε άλλη Δ/νση για να οριστούν αναπληρωτές, κατά παράβαση του Ν.3528/07. Υπάλληλοι τοποθετήθηκαν ως αναπληρωτές προϊστάμενοι σε τμήματα χωρίς αντικείμενο, τα οποία είχαν προταθεί να καταργηθούν στον ΟΕΥ. Επίσης ορίστηκαν προϊστάμενοι τμημάτων χωρίς υπαλλήλους (δηλαδή ορίστηκαν προϊστάμενοι του εαυτού τους), η με τοποθέτηση υπαλλήλων στα τμήματα αυτά που εκτελούν διαφορετικό αντικείμενο. Δημοσιεύτηκαν Αποφάσεις ορισμού προϊσταμένων και αναπληρωτών προϊσταμένων Γενικής Δ/νσης σε θέσεις ευθύνης, στις οποίες απουσιάζει μία ολόκληρη Δ/νση, η οποία μάλιστα αποτελεί και Δ/νση στην οποία δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα. Επίσης, ακόμη μέχρι και σήμερα, πέραν των παραπάνω δυσλειτουργιών, δεν έχουν δημοσιευθεί οι αποφάσεις εξουσιοδότησης υπογραφών, με αποτέλεσμα την περαιτέρω δυσλειτουργία των υπηρεσιών και εμφάνισης περιπτώσεων εφαρμογής υπογραφών κατά το δοκούν. Ως συνέπεια των ανωτέρω, πολλοί συνάδελφοι που αδικήθηκαν απευθύνονται ήδη στο Σύλλογο, με βάση τον ορισμό προϊσταμένων, αλλά και την εφαρμογή του ΟΕΥ, τον οποίο άλλωστε είχαμε καταγγείλει και είχαμε προειδοποιήσει, ότι οι συνέπειες της εφαρμογής του θα είναι καταλυτικές για τις υπηρεσίες, τους υπαλλήλους, αλλά και τους πολίτες. Μπροστά σε αυτή την κατάσταση, το ΔΣ του ΣΕΠΕΚΕΜ, συνεδρίασε στις 24/1/2017 και αποφάσισε να καταγγείλει τη Διοίκηση για τον τρόπο εφαρμογής του νέου ΟΕΥ και να γνωστοποιήσει τα τεκταινόμενα στην ΠΚΜ σε όλους τους ενδιαφερόμενους. Αποφάσισε επίσης, να ενημερώσει τους συναδέλφους που θεωρούν ότι αδικήθηκαν από τις ανωτέρω ενέργειες, ότι υπάρχει τρόπος αντίδρασης, όπως π.χ.: α. Ειδική διοικητική προσφυγή - Αίτηση θεραπείας, κατά το άρθρο 227 του Ν.3852/2010. β. Αίτηση θεραπείας - ιεραρχική προσφυγή και γ. Ειδική διοικητική προσφυγή ενδικοφανής προσφυγή, άρθρα 24 & 25 του Ν.2690/99 Σε κάθε περίπτωση, ο Σύλλογος υπενθυμίζει ότι η αναπλήρωση αποτελεί προσωρινό τρόπο πλήρωσης των θέσεων και όχι κρίση προϊσταμένων και καλεί τους συναδέλφους να αναφέρουν κάθε περίπτωση πιθανής καταστρατήγησης της ισχύουσας νομοθεσίας. Επισημαίνεται δε στους συναδέλφους, ότι η απόφαση για την οποιαδήποτε ενέργεια άμυνας κατά των διοικητικών πράξεων που τους αφορούν, είναι αποκλειστικά δική τους απόφαση. Καταγγέλλουμε τη Διοίκηση της ΠΚΜ για την καταστρατήγηση της ισχύουσας νομοθεσίας περί αναπληρώσεων με σκοπό τη δημιουργία εξαρτώμενης διοικητικής ιεραρχίας και καλούμε τον Περιφερειάρχη να μας γνωρίσει (κατόπιν των ανωτέρω), σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί προς αποκατάσταση της εύρυθμης λειτουργίας της ΠΚΜ. Για το Δ.Σ. του ΣΕΠΕΚΕΜ Η Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας Αφεντούλα Παπαλεξίου Δημήτριος Βαζούρας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΣΧΟΛΙΑ ΥΒΡΙΣΤΙΚΑ ΘΑ ΔΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ