Πέμπτη, 20 Ιουλίου 2017

Με 48 θέματα στην ημερήσια διάταξη, θα συνεδριάσει την Δευτέρα 24 Ιουλίου, στις 6μμ, το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας.

Με 48 θέματα στην ημερήσια διάταξη, θα συνεδριάσει την Δευτέρα 24 Ιουλίου, στις 6μμ, το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας. Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα εξής:

 • Έγκριση ή μη α) σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δ.Βέροιας, Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης, Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης, Κοινοπραξίας Συνεταιρισμών-Ομάδων Παραγωγών, Α.Σ. Βέροιας VENUS GROWERS και Α.Ε.Σ. ΑΛ.Μ.ΜΕ. β) ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στην Επιτροπή Παρακολούθησης και γ) εξουσιοδότησης του Δημάρχου για υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης
 • Έγκριση ή μη εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας Δ.Βέροιας
 • Έγκριση ή μη εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας Κοινωνικού Παντοπωλείου Δ.Βέροιας
 • Έγκριση ή μη εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας Κοινωνικού Φαρμακείου Δ.Βέροιας
 • Έγκριση ή μη α) κατάργησης των θέσεων τοποθέτησης περιπτέρων στη Δ.Κ. Βέροιας και β) απομάκρυνσης των κουβουκλίων.
 • Έγκριση ή μη α) συμμετοχής του Δήμου στο Σύμφωνο των Δημάρχων για την ενέργεια και το κλίμα και β) εξουσιοδότησης του Δημάρχου
 • Επί εισήγησης της Ο.Ε. για την αναμόρφωση (11η) προϋπολογισμού και ετησίου προγράμματος δράσης Δ.Βέροιας, έτους 2017.
 • Έγκριση ή μη της υπ’ αριθ. 132/2017 απόφασης του Ν.Π. με την επωνυμία «Κ.Κ.Π.Α.Α.Π&Π.Α.» επί του Απολογισμού του, οικονομικού έτους 2016.
 • Έγκριση ή μη της υπ’ αριθ. 141/2017 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) απόφασης Δ/κού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Βέροιας, περί αναμόρφωσης του κοινωνικού τιμολογίου
 • Έγκριση ή μη τροποποίησης της υπ’ αριθ. 576/2016 απόφασης του Δ.Σ., περί ορισμού μελών Δ/κού Συμβουλίου του Δημοτικού Ιδρύματος με την επωνυμία «Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός «Θεανώ Ζωγιοπούλου»
 • Έγκριση ή μη τροποποίησης της υπ’ αριθ. 337/2017 απόφασης του Δ.Σ., περί ορισμού μελών, θητείας & συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Βέροιας
 • Επί ενστάσεως του εκπτώτου αναδόχου του έργου «Κατασκευή Γέφυρας Αφών Κούσιου» κατά του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής και έγκριση ή μη μερικής τροποποίησης του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Κατασκευή Γέφυρας Αφών Κούσιου»
 • Έγκριση ή μη α) δωρεάν παραχώρησης της χρήσης χώρων του κτιρίου των παλαιών σφαγείων Βέροιας στο Ν.Π. «Κ.Κ.Π.Α.Α.Π & Π.Α.» Δ.Βέροιας, β) μερικής τροποποίησης των υπ’ αριθ. 604, 761/2011 και 503/2016 αποφάσεων του Δ.Σ. και γ) εξουσιοδότησης του Δημάρχου
 • Έγκριση ή μη παράτασης της μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του 12ου Νηπιαγωγείου Βέροιας
 • Έγκριση ή μη προϋπολογισμού κληροδοτήματος Τσαρούχη έτους 2017.
 • Έγκριση ή μη μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Ενδοδημοτική οδοποιία Δ.Ε. Βέροιας».
 • Έγκριση ή μη μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Διαγράμμιση οδών και διαβάσεων».
 • Έγκριση ή μη επικαιροποιημένης μελέτης του έργου «Διαμόρφωση χώρου στις πηγές Λευκόπετρας».
 • Έγκριση ή μη επικαιροποιημένης μελέτης του έργου «Συντήρηση αγροτικών δρόμων».
 • Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή βρεφονηπιακού σταθμού Κυψέλης»
 • Έγκριση ή μη α) αντικατάστασης δημοτικού συμβούλου και β) ορισμού ενός δημοτικού συμβούλου (ύστερα από κλήρωση) και συγκρότηση της επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευή κλωβών στο ενδιαίτημα (καταφύγιο) αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Βέροιας».
 • Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου (μετά από κλήρωση) και συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων οδικού δικτύου Δ.Ε. Βέροιας».
 • Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου (μετά από κλήρωση) και συγκρότηση της επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Ανακατασκευή του δαπέδου γηπέδου καλαθοσφαίρισης Ελιάς»
 • Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου (μετά από κλήρωση) και συγκρότηση της επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή Γέφυρας Αφών Κούσιου»
 • Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου (μετά από κλήρωση) και συγκρότηση της επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Ανέγερση 1ου Φιλίππειου Γυμνασίου & 2ου ΓΕΛ Βέροιας στο Ο.Τ. 631 στην περιοχή Γιοτζαλίκια Βέροιας».
 • Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου (μετά από κλήρωση) και συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Βεργίνας»
 • Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση οδών Δ.Ε. Δοβρά»
 • Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή περίφραξης στο σταθμό μεταφόρτωσης απορριμμάτων»
 • Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Συντήρηση αγροτικών δρόμων».
 • Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ασφαλτόστρωση οδών Δ.Ε. Δοβρά».
 • Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και επικινδύνων καταστάσεων»
 • Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Συντήρηση κάδων απορριμμάτων Δ.Ε. Δοβρά».
 • Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας παροχής ηχοφωτισμού στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων με το Πολιτιστικό Κέντρο Εργαζομένων ΟΤΕ Βέροιας
 • Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας παροχής ηχοφωτισμού στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων με τον Σύλλογο Ποντίων Μακροχωρίου
 • Έγκριση ή μη διάθεσης πίστωσης για την κάλυψη δαπάνης συνδιοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων με τον Σύλλογο Ντόπιων Μακροχωρίου και Περιχώρων.
 • Έγκριση ή μη διαγραφής βεβαιωθέντος ποσού του Σ.Γουλτίδη από χρηματικό κατάλογο του Δ.Βέροιας
 • Έγκριση ή μη διαγραφής βεβαιωθέντος ποσού της εταιρίας «VENTURES Α.Ε.» από χρηματικό κατάλογο του Δ.Βέροιας
 • Έγκριση ή μη διαγραφής προστίμων Κ.Ο.Κ. της εταιρίας «ΑΙΟΛΟΣ Ε.Π.Ε. ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ» από βεβαιωτικούς καταλόγους παρελθόντων ετών και σύνταξης νέου χρηματικού καταλόγου
 • Έγκριση ή μη διαγραφής προστίμων Κ.Ο.Κ. της εταιρίας «ΕΘΝΙΚΗ LEASING» από βεβαιωτικό κατάλογο παρελθόντος έτους και σύνταξης νέου χρηματικού καταλόγου
 • Έγκριση ή μη διαγραφής προστίμων Κ.Ο.Κ. του Θ.Σκανδάλη από βεβαιωτικούς καταλόγους παρελθόντων ετών και σύνταξης νέου χρηματικού καταλόγου
 • Έγκριση ή μη καταστροφής αντικειμένων του Τμήματος Τεχνολογιών-Πληροφορικής-Επικοινωνιών του Δ.Βέροιας που δεν έχουν καμία αξία.
 • Έγκριση ή μη α) επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος χρηματικού ποσού στον Α.Τσακαλίδη, β) δαπάνης, γ) εξουσιοδότησης του αντιδημάρχου οικονομικών και δ) διάθεσης της πίστωσης.
 • Έγκριση ή μη α) διοργάνωσης του 2ου Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών Δ.Βέροιας, β) δαπάνης και γ) εξουσιοδότησης του αντιδημάρχου οικονομικών.
 • Έγκριση ή μη α) μετακίνησης, β) εξόδων μετάβασης αντιδημάρχου σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα, γ) δαπάνης, δ) εξουσιοδότησης του αντιδημάρχου οικονομικών και ε) ψήφισης της πίστωσης
 • Έγκριση ή μη καταρχήν συνδιοργάνωσης του Δ.Βέροιας με τη Δ.Ε.Υ.Α. Βέροιας της Γ.Σ. της Ε.Δ.Ε.Υ.Α.
 • Επί αιτήματος του Εμπορικού Συλλόγου Βέροιας για την παραχώρηση της χρήσης της αίθουσας συνεδριάσεων του Δ.Σ.
 • Επί αιτήματος της Κ.Ν.Ε. για την παραχώρηση της χρήσης της πλατείας Δημαρχείου.
 • Επί αιτήματος της θεατρικής ομάδας «coo-action» για την παραχώρηση της χρήσης του περιβάλλοντος χώρου της Εβραϊκής Συναγωγής.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΣΧΟΛΙΑ ΥΒΡΙΣΤΙΚΑ ΘΑ ΔΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ