Τρίτη, 18 Ιουλίου 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΔΝΣΗ ΑΓΡ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ.ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΑΘΙΑ.

Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Αλιείας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνεται ότι έχουν εκδοθεί και δημοσιοποιηθεί στη Διαύγεια οι πίνακες Δικαιούχων, Εν δυνάμει δικαιούχων, Επιλαχόντων και Απορριπτόμενων στο υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020, ανά Περιφερειακή
Ενότητα ως εξής:
1. Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Αλιείας Μ.Ε. Θεσσαλονίκης (ΑΔΑ: 6Ψ9Θ7ΛΛ-14A)
2. Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Ημαθίας (ΑΔΑ: 7ΦΡΔ7ΛΛ-ΩΦ5)
3. Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Κιλκίς (ΑΔΑ: 60Τ47ΛΛ-7ΝΥ)
4. Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Πέλλας (ΑΔΑ: 75ΩΕ7ΛΛ-3ΡΤ)
5. Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Πιερίας (ΑΔΑ: 6ΣΔΖ7ΛΛ-ΡΧ0)
6. Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Σερρών (ΑΔΑ: 7ΓΘΘ7ΛΛ-6Ν5)
7. Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Χαλκιδικής (ΑΔΑ: ΩΦΙ77ΛΛ-Ξ20)
Ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ενημερωθεί για τα αναλυτικά αποτελέσματα της δικής του αίτησης ένταξης μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Πληροφορικού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) στην οποία είχε υποβάλλει την αίτηση ένταξής του και επίσης οι ΔΑΟΚ θα ενημερώσουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κάθε υποψήφιο και το μελετητή του σχετικά με τα επόμενα βήματα και διαδικασίες που θα πρέπει να ακολουθηθούν.

Θέμα: Ανάρτηση αποτελεσμάτων αξιολόγησης για το Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014- 2020 – Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας ΠΚΜ Έχοντας υπόψη: 1. Την Υ.Α. 8585/10-10-2016 (ΦΕΚ 3322/Β/2016). 2. Την ΚΥΑ 2545/17-10-2016 (ΦΕΚ 3447/Β/2016) εκχώρησης αρμοδιοτήτων της ΕΥΔ ΠΑΑ στους ΕΦΔ. 3. Την αρ. 30197(392)/22-01-2017 (ΦΕΚ 229/Β/2017) απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.» 4. Την με αριθμ. πρωτ. 8837/14-10-2016 (ΦΕΚ 3442/Β/2016) «Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων στήριξης – φακέλων υποψηφιότητας προς ένταξη στο Υπομέτρο 6.1.Εγκατάσταση Νέων Γεωργών του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης» για το έτος 2016 και τις τροποποιήσεις της. 5. Το γεγονός ότι με την ανωτέρω απόφαση εκχωρήθηκε στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας πίστωση ύψους 43.600.000 € για την ένταξη ενδιαφερομένων στο Υπομέτρο. 6. Τα πορίσματα της τελικής αξιολόγησης των υποψηφίων με την βαθμολογία και το ύψος ενίσχυσης ανά δικαιούχο, 2 ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας δημοσιοποιεί: 1. Πίνακα δικαιούχων Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας για τους οποίους δεν απαιτείται προσκόμιση επιπλέον δικαιολογητικών. Ο Πίνακας περιλαμβάνει 203 δικαιούχους συνολικού ποσού δημόσιας δαπάνης 3.708.500,00 €. 2. Πίνακα εν δυνάμει δικαιούχων Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας για τους οποίους απαιτείται η προσκόμιση επιπλέον δικαιολογητικών. Ο Πίνακας περιλαμβάνει 39 δικαιούχους συνολικού ποσού δημόσιας δαπάνης 685.500,00 €. 3. Πίνακα επιλαχόντων Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας για τις αιτήσεις που είναι επιλέξιμες αλλά δεν καλύπτονται από τις διαθέσιμες πιστώσεις. Ο Πίνακας περιλαμβάνει 118 επιλαχόντες 4. Πίνακα Απορριπτόμενων Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας με 17 μη επιλέξιμες αιτήσεις υποψηφίων. Προκειμένου ο ενδιαφερόμενος να ενημερωθεί για τα αναλυτικά αποτελέσματα της δικής του αίτησης ένταξης θα πρέπει να επισκεφθεί την ηλεκτρονική εφαρμογή του Πληροφορικού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) στην οποία είχε υποβάλλει την αίτηση ένταξης του. Οι δικαιούχοι που έχουν συμπεριληφθεί στον Πίνακα Αποτελεσμάτων έχουν το δικαίωμα υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής (ένσταση) με την έννοια του άρθρου 25 του νόμου 2690/1999 κατά της παρούσας απόφασης. Η υποβολή των ενστάσεων γίνεται ηλεκτρονικά εντός αποκλειστικής προθεσμίας 15 ημερών από την επομένη της έκδοσης της παρούσας. Σε ενδεχόμενη ένσταση ο υποψήφιος πρέπει να προσβάλει το σύνολο των στοιχείων της αξιολόγησης με τα οποία διαφωνεί (επιλεξιμότητα, βαθμολογία, ποσό ενίσχυσης). Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο στις καταστάσεις επιλαχόντων και απορριπτόμενων εμφανίζονται βαθμολογία και ποσό ενίσχυσης. Συνεπώς η εμφάνιση αυτών των στοιχείων (βαθμολογία – ποσό στήριξης) στις καταστάσεις επιλαχόντων και απορριπτόμενων δεν δημιουργεί υποχρέωση καταβολής της οικονομικής ενίσχυσης. Η διαδικασία υποβολής ενστάσεων περιγράφεται λεπτομερώς στο Άρθρο 18 της Υ.Α. 8585/2016. Ειδικότερα, η ένσταση υποβάλλεται καταρχήν ηλεκτρονικά μέσω ΠΣΚΕ, σύμφωνα με σχετικό τυποποιημένο υπόδειγμα. Μετά την ηλεκτρονική της υποβολή, το έγγραφο της ένστασης όπως παράγεται από το ΠΣΚΕ υποβάλλεται υπογεγραμμένο από το δικαιούχο ή το νόμιμο εκπρόσωπο συνοδευόμενο από όλα τα κατά περίπτωση σχετικά στοιχεία στην οικεία ΔΑΟΚ το αργότερο εντός 3 πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή του αιτήματος μέσω ΠΣΚΕ, λαμβάνοντας σχετικό πρωτόκολλο υποβολής. Για τους υποψηφίους που έχουν καταταχθεί στον Πίνακα των εν δυνάμει δικαιούχων απαιτείται η προσκόμιση επιπλέον δικαιολογητικών σε διάστημα ενός μήνα από την ημερομηνία της παρούσας απόφασης τα οποία κατά περίπτωση αφορούν: α. Τη διακοπή της μόνιμης εξωγεωργικής απασχόλησης. β. Την αναστολή του επιδόματος ανεργίας. γ. Την απόδειξη της ιδιοκτησίας των αγροτεμαχίων που έχουν δηλωθεί στο ΟΣΔΕ του έτους 2016 ως μισθωμένα και των οποίων την ιδιοκτησία ο υποψήφιος απέκτησε στη συνέχεια. Η υποβολή των δικαιολογητικών γίνεται από τους ενδιαφερομένους στη ΔΑΟΚ του τόπου μόνιμης κατοικίας τους. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται σε δύο αντίγραφα. Μη υποβολή ή ελλιπής υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών στο προβλεπόμενο διάστημα για τις περιπτώσεις α. και β. καθιστά τον υποψήφιο απορριπτόμενο. Για την περίπτωση γ. θα απαιτηθεί αναβαθμολόγηση. Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ Συνημμένα 1.Πίνακας δικαιούχων ΠΕ Ημαθίας 2.Πίνακας εν δυνάμει δικαιούχων ΠΕ Ημαθίας 3.Πίνακας επιλαχόντων ΠΕ Ημαθίας 4. Πίνακας απορριπτόμενων ΠΕ Ημαθίας ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ (αποστολή με email) Προς ενέργεια 1. Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Ημαθίας 2. Διαχειριστική Αρχή της ΠΚΜ 3. ΥπΑΑΤ - Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΑΑ 4. ΥπΑΑΤ – Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ Προς κοινοποίηση 1. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας ΠΚΜ 2. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ημαθίας 3. Γραφείο Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής 4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 6.1 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ Βαθμολογία τελευταίου δικαιούχου ή εν δυνάμει δικαιούχου: 55,34 Α/Α Κωδικός Πρότασης Επωνυμία / Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο Βαθμο -λογία Ύψος Ενίσχυσης 1 Γ1ΝΓ-00037
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 78,31 19.500,00 € 2 Γ1ΝΓ-00139 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΡΑΙΝΑΤΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 55,80 17.000,00 € 3 Γ1ΝΓ-00142 ΤΟΥΜΑΡΑ ΟΛΓΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 60,80 19.500,00 € 4 Γ1ΝΓ-00438 ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΘΩΜΑΣ 56,80 17.000,00 € 5 Γ1ΝΓ-01537 ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 55,53 17.000,00 € 6 Γ1ΝΓ-01558 ΚΑΡΑΒΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΩΜΑΣ 65,16 17.000,00 € 7 Γ1ΝΓ-01568 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΘΩΜΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 73,80 17.000,00 € 8 Γ1ΝΓ-02927 ΑΛΕΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 58,80 19.500,00 € 9 Γ1ΝΓ-03114 ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΥΣΟΠΟΥΛ ΟΣ ΣΥΜΕΩΝ 57,80 17.000,00 € 10 Γ1ΝΓ-03216 ΚΟΠΑΤΣΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 58,30 19.500,00 € 11 Γ1ΝΓ-03432 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 63,52 19.500,00 € 12 Γ1ΝΓ-03441 ΔΗΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 63,80 17.000,00 € 13 Γ1ΝΓ-03694 ΣΑΡΑΦΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ 78,80 19.500,00 € 14 Γ1ΝΓ-04325 ΦΑΡΜΑΚΗΣ- ΤΣΧΕΙΝΤΖΕ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ- ΗΡΑΚΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 55,80 17.000,00 € 15 Γ1ΝΓ-04334 ΠΛΩΜΑΡΙΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 64,48 17.000,00 € 16 Γ1ΝΓ-04344 ΣΕΙΤΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 68,80 19.500,00 € 17 Γ1ΝΓ-04441 ΙΩΑΝΝΟΥ ΙΟΡΔΑΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 63,86 17.000,00 € 18 Γ1ΝΓ-04626 ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 63,29 19.500,00 € 19 Γ1ΝΓ-04676 ΣΚΕΝΤΕΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 66,80 19.500,00 € 20 Γ1ΝΓ-04688 ΣΚΕΝΤΕΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΟΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 60,80 19.500,00 € 21 Γ1ΝΓ-04850 ΚΑΚΙΡΔΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 59,80 17.000,00 € 22 Γ1ΝΓ-05117 ΠΙΤΟΥΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 70,80 17.000,00 € 23 Γ1ΝΓ-05170 TORACOVA ADRIANA JAROMIR 58,80 17.000,00 € 24 Γ1ΝΓ-05180 ΒΡΑΝΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 65,80 17.000,00 € 25 Γ1ΝΓ-05184 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 72,30 19.500,00 € 26 Γ1ΝΓ-05188 ΓΙΑΝΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟ Σ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 71,25 19.500,00 € 27 Γ1ΝΓ-05196 ΔΑΡΛΑ ΕΥΘΥΜΙΑ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ 59,80 17.000,00 € 28 Γ1ΝΓ-05224 ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 62,32 17.000,00 € 29 Γ1ΝΓ-05306 ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ 56,80 19.500,00 € 30 Γ1ΝΓ-05309 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 62,42 19.500,00 € 31 Γ1ΝΓ-05314 ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 55,80 17.000,00 € 32 Γ1ΝΓ-05322 ΚΑΡΕΛΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 63,16 19.500,00 € 33 Γ1ΝΓ-05349 ΚΕΛΕΣΜΗΤΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 65,99 19.500,00 € 34 Γ1ΝΓ-05356 ΚΟΥΤΣΑΝΤΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 56,61 19.500,00 € 35 Γ1ΝΓ-05442 ΚΟΥΤΟΒΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 58,78 22.000,00 € 36 Γ1ΝΓ-05468 ΜΑΝΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ 62,06 19.500,00 € 37 Γ1ΝΓ-05475 ΜΑΤΖΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 62,86 19.500,00 € 38 Γ1ΝΓ-05498 ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΞΕΝΟΦΩΝ 62,80 19.500,00 € 39 Γ1ΝΓ-05504 ΜΠΑΛΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΩΜΑΣ 56,80 17.000,00 € 40 Γ1ΝΓ-05509 ΜΠΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 56,80 19.500,00 € 41 Γ1ΝΓ-05513 ΜΥΡΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 60,16 19.500,00 € 42 Γ1ΝΓ-05517 ΝΟΥΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 55,80 17.000,00 € 5 Α/Α Κωδικός Πρότασης Επωνυμία / Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο Βαθμο -λογία Ύψος Ενίσχυσης 43 Γ1ΝΓ-05520 ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 55,80 17.000,00 € 44 Γ1ΝΓ-05522 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 62,80 17.000,00 € 45 Γ1ΝΓ-05523 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛ ΟΣ ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 60,78 19.500,00 € 46 Γ1ΝΓ-05524 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ 56,80 17.000,00 € 47 Γ1ΝΓ-05526 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΘΕΝΟΠΗ ΔΑΜΙΑΝΟΣ 61,80 17.000,00 € 48 Γ1ΝΓ-05858 ΓΙΟΥΒΕΖΝΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ 70,99 19.500,00 € 49 Γ1ΝΓ-06075 ΜΑΝΟΥΣΑΡΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 56,80 17.000,00 € 50 Γ1ΝΓ-06147 ΣΑΜΑΡΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 55,80 17.000,00 € 51 Γ1ΝΓ-06175 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 58,86 17.000,00 € 52 Γ1ΝΓ-06185 ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 58,94 17.000,00 € 53 Γ1ΝΓ-06213 ΡΑΦΑΗΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 57,75 17.000,00 € 54 Γ1ΝΓ-06230 ΣΕΡΔΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 59,80 17.000,00 € 55 Γ1ΝΓ-06246 ΣΤΑΘΗ ΜΑΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 57,91 19.500,00 € 56 Γ1ΝΓ-06265 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 56,80 19.500,00 € 57 Γ1ΝΓ-06280 ΦΩΤΙΑΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 64,45 19.500,00 € 58 Γ1ΝΓ-06381 ΛΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 56,37 19.500,00 € 59 Γ1ΝΓ-06400 ΣΤΟΥΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛ ΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 59,45 17.000,00 € 60 Γ1ΝΓ-06442 ΤΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 72,87 19.500,00 € 61 Γ1ΝΓ-06608 ΤΣΑΝΑΚΤΣΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 63,80 17.000,00 € 62 Γ1ΝΓ-06611 ΤΣΙΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 58,22 19.500,00 € 63 Γ1ΝΓ-06638 ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕΝΙΑΜΙΝ 62,30 17.000,00 € 64 Γ1ΝΓ-06651 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 58,80 17.000,00 € 65 Γ1ΝΓ-06659 ΧΑΛΙΑΜΑΝΤΑ ΠΑΡΘΕΝΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 63,53 19.500,00 € 66 Γ1ΝΓ-06882 ΓΚΑΛΑΙΤΣΗ ΕΥΔΟΞΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 65,80 17.000,00 € 67 Γ1ΝΓ-07007 ΧΕΙΜΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΝΕΣΤΩΡ 64,80 19.500,00 € 68 Γ1ΝΓ-07319 ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 63,80 19.500,00 € 69 Γ1ΝΓ-07330 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 68,19 22.000,00 € 70 Γ1ΝΓ-07357 ΓΙΑΝΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟ Υ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 55,80 19.500,00 € 71 Γ1ΝΓ-07394 ΚΟΣΤΟΓΛΙΔΗΣ ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 62,80 19.500,00 € 72 Γ1ΝΓ-07756 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 70,80 17.000,00 € 73 Γ1ΝΓ-07788 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 62,39 17.000,00 € 74 Γ1ΝΓ-07903 ΤΡΟΜΠΟΥΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 68,80 19.500,00 € 75 Γ1ΝΓ-08017 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 68,80 19.500,00 € 76 Γ1ΝΓ-08033 ΒΑΛΣΟΜΑΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 62,40 17.000,00 € 77 Γ1ΝΓ-08132 ΠΕΙΜΑΝΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 68,80 19.500,00 € 78 Γ1ΝΓ-08402 ΠΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 56,80 17.000,00 € 79 Γ1ΝΓ-08408 ΟΡΤΑΝΤΖΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 55,60 19.500,00 € 80 Γ1ΝΓ-08513 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 56,80 17.000,00 € 81 Γ1ΝΓ-08555 ILIEVA RUMYANA MITKOVA 61,30 22.000,00 € 82 Γ1ΝΓ-08639 ΒΑΤΣΑΧΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 55,80 19.500,00 € 83 Γ1ΝΓ-08823 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 57,82 17.000,00 € 84 Γ1ΝΓ-08840 ΒΛΑΧΑΒΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 63,80 17.000,00 € 85 Γ1ΝΓ-08848 ΜΑΚΡΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 55,80 17.000,00 € 86 Γ1ΝΓ-08850 ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 60,04 19.500,00 € 87 Γ1ΝΓ-08853 ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 55,80 17.000,00 € 88 Γ1ΝΓ-08963 ΓΟΥΤΑΣ ΘΩΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 62,80 19.500,00 € 6 Α/Α Κωδικός Πρότασης Επωνυμία / Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο Βαθμο -λογία Ύψος Ενίσχυσης 89 Γ1ΝΓ-09037 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΤΣΑΘΙΟΣ 62,80 19.500,00 € 90 Γ1ΝΓ-09052 ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 61,80 17.000,00 € 91 Γ1ΝΓ-09069 ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ 64,42 19.500,00 € 92 Γ1ΝΓ-09084 ΚΕΤΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 64,11 17.000,00 € 93 Γ1ΝΓ-09122 ΚΟΥΠΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ 68,32 17.000,00 € 94 Γ1ΝΓ-09134 ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΩΜΑΣ 58,67 19.500,00 € 95 Γ1ΝΓ-09157 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΡΓΥΡΙΟΣ 57,57 19.500,00 € 96 Γ1ΝΓ-09159 ΜΑΤΡΑΚΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 55,80 17.000,00 € 97 Γ1ΝΓ-09172 ΒΟΛΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 55,66 17.000,00 € 98 Γ1ΝΓ-09177 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ 57,80 17.000,00 € 99 Γ1ΝΓ-09196 ΚΟΡΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 69,80 17.000,00 € 100 Γ1ΝΓ-09296 ΝΟΥΣΗΣ ΤΡΑΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 69,40 19.500,00 € 101 Γ1ΝΓ-09329 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 58,95 19.500,00 € 102 Γ1ΝΓ-09342 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 61,80 19.500,00 € 103 Γ1ΝΓ-09389 ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 69,80 17.000,00 € 104 Γ1ΝΓ-09395 ΓΙΑΝΝΑΚΟΒΙΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 57,80 19.500,00 € 105 Γ1ΝΓ-09400 ΣΚΟΥΡΤΑ ΦΑΡΙΕ ΚΟΥΙΤΙΜ 55,80 19.500,00 € 106 Γ1ΝΓ-09402 ΜΠΙΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 59,80 17.000,00 € 107 Γ1ΝΓ-09548 ΤΗΛΚΕΡΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 55,80 17.000,00 € 108 Γ1ΝΓ-09637 ΜΟΥΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟ Υ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΘΩΜΑ 67,55 17.000,00 € 109 Γ1ΝΓ-09744 ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 57,80 17.000,00 € 110 Γ1ΝΓ-09750 ΤΟΠΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 57,38 17.000,00 € 111 Γ1ΝΓ-09765 ΑΜΠΑΡΛΗ ΕΛΕΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 55,80 17.000,00 € 112 Γ1ΝΓ-09781 ΣΙΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 59,35 17.000,00 € 113 Γ1ΝΓ-09787 ΣΑΡΑΦΙΔΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 56,63 17.000,00 € 114 Γ1ΝΓ-09832 ΤΣΙΓΚΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 69,80 17.000,00 € 115 Γ1ΝΓ-09898 ΚΟΤΡΩΝΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 55,80 17.000,00 € 116 Γ1ΝΓ-10172 ΠΟΥΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 58,73 19.500,00 € 117 Γ1ΝΓ-10202 ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 56,80 17.000,00 € 118 Γ1ΝΓ-10277 ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟ Σ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 55,42 17.000,00 € 119 Γ1ΝΓ-10281 ΑΝΘΡΑΚΕΥΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 57,80 19.500,00 € 120 Γ1ΝΓ-10288 ΝΤΟΒΑΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 74,72 19.500,00 € 121 Γ1ΝΓ-10296 ΜΥΛΩΝΑ ΕΛΕΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 58,04 19.500,00 € 122 Γ1ΝΓ-10299 ΠΑΛΛΙΔΟΥ ΒΑΓΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 77,80 19.500,00 € 123 Γ1ΝΓ-10305 ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 63,80 19.500,00 € 124 Γ1ΝΓ-10332 ΛΙΑΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 59,79 19.500,00 € 125 Γ1ΝΓ-10339 ΠΑΠΑΛΕΞΙΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 65,80 19.500,00 € 126 Γ1ΝΓ-10344 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 57,80 19.500,00 € 127 Γ1ΝΓ-10348 ΠΕΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 61,80 17.000,00 € 128 Γ1ΝΓ-10351 ΕΞΑΡΧΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 60,76 19.500,00 € 129 Γ1ΝΓ-10377 ΦΩΤΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 61,06 19.500,00 € 130 Γ1ΝΓ-10381 ΦΟΥΔΟΥΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΤΑΥΡΟΣ 55,80 17.000,00 € 131 Γ1ΝΓ-10383 ΜΠΙΣΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΑ ΠΑΥΛΟΣ 55,36 17.000,00 € 132 Γ1ΝΓ-10398 ΜΑΡΚΟΥ ΘΩΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 73,80 17.000,00 € 133 Γ1ΝΓ-10401 ΣΕΠΚΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΘΩΜΑΣ 63,80 19.500,00 € 134 Γ1ΝΓ-10405 ΛΙΑΛΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 59,80 19.500,00 € 7 Α/Α Κωδικός Πρότασης Επωνυμία / Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο Βαθμο -λογία Ύψος Ενίσχυσης 135 Γ1ΝΓ-10409 ΔΙΤΣΟΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 60,32 17.000,00 € 136 Γ1ΝΓ-10441 ΚΟΣΕΟΓΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 61,80 17.000,00 € 137 Γ1ΝΓ-10445 ΚΑΤΡΑΝΤΖΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 60,51 19.500,00 € 138 Γ1ΝΓ-10505 ΝΑΖΙΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΣ 55,80 17.000,00 € 139 Γ1ΝΓ-10511 ΚΑΡΑΜΕΤΑΞΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 57,80 19.500,00 € 140 Γ1ΝΓ-10532 ΜΑΝΔΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ 55,54 17.000,00 € 141 Γ1ΝΓ-10542 ΡΩΣΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 68,30 19.500,00 € 142 Γ1ΝΓ-10643 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΖΩΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 60,80 19.500,00 € 143 Γ1ΝΓ-10662 ΚΡΟΜΜΥΔΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 68,80 19.500,00 € 144 Γ1ΝΓ-10727 ΧΥΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 56,80 17.000,00 € 145 Γ1ΝΓ-10785 ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΡΘΕΝΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 59,47 19.500,00 € 146 Γ1ΝΓ-10808 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 56,80 19.500,00 € 147 Γ1ΝΓ-10863 ΜΑΤΖΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 56,80 17.000,00 € 148 Γ1ΝΓ-10875 ΓΙΑΓΤΖΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 63,80 19.500,00 € 149 Γ1ΝΓ-10886 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 57,80 17.000,00 € 150 Γ1ΝΓ-10922 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΦΑΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ 61,80 17.000,00 € 151 Γ1ΝΓ-10927 ΔΕΒΕΤΖΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 55,80 17.000,00 € 152 Γ1ΝΓ-10978 ΤΡΟΥΠΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 62,75 17.000,00 € 153 Γ1ΝΓ-10983 ΚΟΚΚΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 58,80 17.000,00 € 154 Γ1ΝΓ-11147 ΝΤΟΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 61,30 19.500,00 € 155 Γ1ΝΓ-11201 ΗΛΙΑΔΗΣ ΜΩΥΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 62,80 19.500,00 € 156 Γ1ΝΓ-11215 ΛΕΣΚΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 57,80 17.000,00 € 157 Γ1ΝΓ-11219 ΜΑΡΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 56,80 17.000,00 € 158 Γ1ΝΓ-11303 ΔΕΛΗΔΗΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 57,80 19.500,00 € 159 Γ1ΝΓ-11323 ΚΟΣΕΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 61,80 17.000,00 € 160 Γ1ΝΓ-11327 ΜΕΣΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 59,80 19.500,00 € 161 Γ1ΝΓ-11352 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 57,66 17.000,00 € 162 Γ1ΝΓ-11518 ΤΕΚΕΡΙΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΠΕΤΡΟΣ 55,80 17.000,00 € 163 Γ1ΝΓ-11556 ΠΙΤΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 72,46 19.500,00 € 164 Γ1ΝΓ-11652 ΒΑΔΟΛΑ ΕΛΕΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ 55,80 19.500,00 € 165 Γ1ΝΓ-11715 ΠΑΡΗΓΟΡΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 64,80 19.500,00 € 166 Γ1ΝΓ-11850 ΤΣΑΚΙΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 57,80 17.000,00 € 167 Γ1ΝΓ-11860 ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 57,80 17.000,00 € 168 Γ1ΝΓ-11879 ΠΟΥΤΑΚΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 57,80 17.000,00 € 169 Γ1ΝΓ-11897 ΛΟΥΜΠΟΥΡΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 61,80 17.000,00 € 170 Γ1ΝΓ-11949 ΒΑΓΙΩΤΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 56,80 17.000,00 € 171 Γ1ΝΓ-11957 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 55,80 17.000,00 € 172 Γ1ΝΓ-11963 ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 57,80 17.000,00 € 173 Γ1ΝΓ-11964 ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 55,80 19.500,00 € 174 Γ1ΝΓ-12097 ΑΡΣΕΝΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 55,80 17.000,00 € 175 Γ1ΝΓ-12132 ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 67,80 19.500,00 € 176 Γ1ΝΓ-12149 ΚΟΛΛΙΑΣ- ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 59,40 17.000,00 € 177 Γ1ΝΓ-12164 ΤΣΙΛΗ ΗΛΙΑΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 83,80 19.500,00 € 178 Γ1ΝΓ-12177 ΓΙΑΝΚΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 61,75 17.000,00 € 179 Γ1ΝΓ-12182 ΓΙΑΝΚΑΚΗ ΚΡΥΣΤΑΛΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 61,77 17.000,00 € 180 Γ1ΝΓ-12221 ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 68,53 19.500,00 € 181 Γ1ΝΓ-12250 ΠΑΛΛΑ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 55,80 17.000,00 € 8 Α/Α Κωδικός Πρότασης Επωνυμία / Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο Βαθμο -λογία Ύψος Ενίσχυσης 182 Γ1ΝΓ-12256 ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΣΟΦΙΑ ΚΟΣΜΑΣ 57,49 19.500,00 € 183 Γ1ΝΓ-12274 ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 59,80 17.000,00 € 184 Γ1ΝΓ-12445 ΒΗΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 60,80 19.500,00 € 185 Γ1ΝΓ-12457 ΚΟΤΖΑΠΑΣΙΟΠΟΥΛ ΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 67,57 19.500,00 € 186 Γ1ΝΓ-12474 ΠΙΠΕΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 76,80 19.500,00 € 187 Γ1ΝΓ-12571 ΚΥΡΓΙΑΚΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ ΗΛΙΑΣ 63,80 17.000,00 € 188 Γ1ΝΓ-12625 ΓΚΑΤΖΟΥΦΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ 70,11 17.000,00 € 189 Γ1ΝΓ-12772 ΠΑΠΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 61,80 17.000,00 € 190 Γ1ΝΓ-13284 ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 76,80 19.500,00 € 191 Γ1ΝΓ-13429 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 57,80 17.000,00 € 192 Γ1ΝΓ-13810 ΔΑΣΤΑΜΑΝΗΣ ΒΑΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 62,80 17.000,00 € 193 Γ1ΝΓ-14198 ΤΖΟΥΜΑ ΚΛΕΙΩ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 71,80 17.000,00 € 194 Γ1ΝΓ-14231 ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 62,80 19.500,00 € 195 Γ1ΝΓ-14311 ΤΑΣΙΩΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 65,01 22.000,00 € 196 Γ1ΝΓ-14325 ΤΑΣΙΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 57,80 19.500,00 € 197 Γ1ΝΓ-14336 ΚΑΠΑΓΕΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 59,80 17.000,00 € 198 Γ1ΝΓ-14488 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 55,76 17.000,00 € 199 Γ1ΝΓ-14489 ΚΟΥΡΚΟΥΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 61,23 19.500,00 € 200 Γ1ΝΓ-14493 ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙΔΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 60,80 19.500,00 € 201 Γ1ΝΓ-14582 ΜΕΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 58,99 19.500,00 € 202 Γ1ΝΓ-15422 ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 60,80 19.500,00 € 203 Γ1ΝΓ-15747 ΚΑΡΑΝΑΤΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 61,80 19.500,00 € 9 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 6.1 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ Βαθμολογία τελευταίου δικαιούχου ή εν δυνάμει δικαιούχου: 55,34 Α/Α Κωδικός Πρότασης Επωνυμία / Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο Βαθμο- λογία Ύψος Ενίσχυσης 1 Γ1ΝΓ-01818 ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 82,32 19.500,00 € 2 Γ1ΝΓ-03448 ΝΤΑΤΣΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 66,79 17.000,00 € 3 Γ1ΝΓ-03455 ΝΤΑΤΣΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 58,29 17.000,00 € 4 Γ1ΝΓ-03783 ΜΑΝΙΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 61,28 19.500,00 € 5 Γ1ΝΓ-03867 ΑΛΑΤΣΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 66,55 19.500,00 € 6 Γ1ΝΓ-03879 ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 73,80 17.000,00 € 7 Γ1ΝΓ-04443 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 60,80 17.000,00 € 8 Γ1ΝΓ-04903 ΚΑΖΕΠΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 68,64 19.500,00 € 9 Γ1ΝΓ-05087 ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 63,15 17.000,00 € 10 Γ1ΝΓ-05115 ΛΙΑΠΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 61,62 17.000,00 € 11 Γ1ΝΓ-05449 ΛΙΑΠΗ ΙΩΑΝΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 66,6 17.000,00 € 12 Γ1ΝΓ-06042 ΤΡΑΨΙΩΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 67,66 17.000,00 € 13 Γ1ΝΓ-06480 ΟΡΔΟΥΛΙΔΟΥ ΟΛΓΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 65,80 17.000,00 € 14 Γ1ΝΓ-06537 ΓΚΟΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 62,19 17.000,00 € 15 Γ1ΝΓ-06836 ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 66,47 17.000,00 € 16 Γ1ΝΓ-07468 ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 55,67 17.000,00 € 17 Γ1ΝΓ-09918 ΤΕΣΣΑΡΟΜΑΤΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΙΩΑΝΝΗΣ 71,39 19.500,00 € 18 Γ1ΝΓ-10258 ΝΟΥΒΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 60,90 17.000,00 € 19 Γ1ΝΓ-10311 ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 68,84 19.500,00 € 20 Γ1ΝΓ-10320 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΑΡΕΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 62,89 19.500,00 € 21 Γ1ΝΓ-10354 ΤΣΑΛΛΙΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 62,48 17.000,00 € 22 Γ1ΝΓ-10400 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 58,69 17.000,00 € 23 Γ1ΝΓ-10430 ΚΟΥΚΟΒΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 67,78 17.000,00 € 24 Γ1ΝΓ-10517 ΔΟΥΜΟΣ ΕΥΣΕΒΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 68,07 17.000,00 € 25 Γ1ΝΓ-10583 ΤΡΕΜΠΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 62,17 17.000,00 € 26 Γ1ΝΓ-10656 ΚΕΧΑΙΔΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗ Σ ΧΡΗΣΤΟΣ 63,32 17.000,00 € 27 Γ1ΝΓ-10901 ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 61,82 17.000,00 € 28 Γ1ΝΓ-11138 ΚΑΖΕΠΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 73,80 19.500,00 € 29 Γ1ΝΓ-11221 ΣΤΑΥΡΑΚΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 64,80 19.500,00 € 30 Γ1ΝΓ-11333 MΙΣΑΗΛΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 65,80 17.000,00 € 31 Γ1ΝΓ-11361 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΩΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 65,88 17.000,00 € 32 Γ1ΝΓ-11410 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΡΑΙΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 59,10 17.000,00 € 33 Γ1ΝΓ-11718 ΠΟΥΤΑΚΙΔΟΥ ΑΓΛΑΙΑ ΠΑΥΛΟΣ 58,26 17.000,00 € 34 Γ1ΝΓ-11734 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 61,72 17.000,00 € 35 Γ1ΝΓ-11916 ΙΝΤΖΕΒΙΔΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 57,69 17.000,00 € 36 Γ1ΝΓ-11922 ΚΟΤΡΩΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 63,8 17.000,00 € 37 Γ1ΝΓ-12129 ΔΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 61,08 17.000,00 € 38 Γ1ΝΓ-12252 ΣΙΑΡΕΝΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 57,94 17.000,00 € 39 Γ1ΝΓ-14408 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 60,83 17.000,00 € 10 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 6.1 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ Βαθμολογία πρώτου επιλαχόντος: 55,33 Α/Α Κωδικός Πρότασης Επωνυμία / Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο Βαθμο- λογία Ύψος Ενίσχυσης 1 Γ1ΝΓ-00040 ΒΑΛΚΑΝΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 52,18 19.500,00 € 2 Γ1ΝΓ-03826 ΓΑΛΛΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 46,80 17.000,00 € 3 Γ1ΝΓ-03878 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 54,80 17.000,00 € 4 Γ1ΝΓ-03973 ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 53,60 17.000,00 € 5 Γ1ΝΓ-04088 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 50,80 17.000,00 € 6 Γ1ΝΓ-04365 ΠΕΤΣΙΜΕΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΑΜΠΡΟΣ 53,80 17.000,00 € 7 Γ1ΝΓ-04467 ΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΠΕΤΡΟΣ 54,50 17.000,00 € 8 Γ1ΝΓ-04533 ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 47,80 17.000,00 € 9 Γ1ΝΓ-04680 ΓΙΔΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΘΩΜΑΣ 53,39 19.500,00 € 10 Γ1ΝΓ-04696 ΚΟΥΠΑΝΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 50,80 17.000,00 € 11 Γ1ΝΓ-05061 ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 53,08 19.500,00 € 12 Γ1ΝΓ-05178 ΒΕΝΕΤΙΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 53,80 17.000,00 € 13 Γ1ΝΓ-05182 ΓΑΙΤΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 54,73 17.000,00 € 14 Γ1ΝΓ-05212 ΔΕΛΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 54,80 19.500,00 € 15 Γ1ΝΓ-05219 ΔΕΛΛΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 54,80 19.500,00 € 16 Γ1ΝΓ-05275 ΠΥΡΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ 45,80 17.000,00 € 17 Γ1ΝΓ-05277 ΘΕΟΔΩΡΑΚΕΛΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΜΑΡΙΝΟΣ 48,98 19.500,00 € 18 Γ1ΝΓ-05320 ΚΑΡΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΡΥΤΙΜΟΣ 51,80 17.000,00 € 19 Γ1ΝΓ-05378 ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 54,30 19.500,00 € 20 Γ1ΝΓ-05458 ΛΙΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 55,19 17.000,00 € 21 Γ1ΝΓ-05465 ΜΑΓΑΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΩΜΑΣ 53,30 19.500,00 € 22 Γ1ΝΓ-05507 ΜΠΑΛΤΖΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 50,80 17.000,00 € 23 Γ1ΝΓ-05859 ΤΑΡΑΛΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 51,80 17.000,00 € 24 Γ1ΝΓ-06028 ΜΕΓΔΑΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 52,74 17.000,00 € 25 Γ1ΝΓ-06104 ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 54,30 19.500,00 € 26 Γ1ΝΓ-06130 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ Υ ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 51,80 17.000,00 € 27 Γ1ΝΓ-06134 ΠΕΡΟΥΣΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 53,55 17.000,00 € 28 Γ1ΝΓ-06160 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 53,17 17.000,00 € 29 Γ1ΝΓ-06164 ΚΑΡΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 54,25 17.000,00 € 30 Γ1ΝΓ-06318 ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ 46,95 17.000,00 € 31 Γ1ΝΓ-06425 ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 50,80 17.000,00 € 32 Γ1ΝΓ-06432 ΤΑΜΠΑΚΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 53,80 17.000,00 € 33 Γ1ΝΓ-06503 ΣΑΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 53,29 17.000,00 € 34 Γ1ΝΓ-06523 ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 52,82 17.000,00 € 35 Γ1ΝΓ-06603 ΤΣΑΚΑΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 54,30 19.500,00 € 36 Γ1ΝΓ-06644 ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ 53,64 17.000,00 € 37 Γ1ΝΓ-06653 ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 51,30 19.500,00 € 38 Γ1ΝΓ-07370 ΓΙΑΝΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 49,80 17.000,00 € 39 Γ1ΝΓ-07442 ΓΙΑΝΝΑΚΟΒΙΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 50,80 17.000,00 € 40 Γ1ΝΓ-07539 ΚΟΥΝΤΟΥΝΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤ ΗΣ 49,80 17.000,00 € 41 Γ1ΝΓ-07779 ΛΟΥΚΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 51,56 19.500,00 € 42 Γ1ΝΓ-08145 ΚΩΣΤΑΜΠΙΤΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 53,30 19.500,00 € 11 Α/Α Κωδικός Πρότασης Επωνυμία / Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο Βαθμο- λογία Ύψος Ενίσχυσης 43 Γ1ΝΓ-08363 ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 51,80 17.000,00 € 44 Γ1ΝΓ-08387 ΣΑΖΑΚΛΙΔΟΥ ΠΟΛΥΤΙΜΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 51,80 17.000,00 € 45 Γ1ΝΓ-08411 ΠΥΡΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ 50,58 17.000,00 € 46 Γ1ΝΓ-08504 ΨΩΜΙΑΔΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΠΑΥΛΟΣ 50,76 17.000,00 € 47 Γ1ΝΓ-08514 ΑΛΕΞΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 53,80 17.000,00 € 48 Γ1ΝΓ-08543 ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟ Σ ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 50,10 17.000,00 € 49 Γ1ΝΓ-08578 ΤΣΙΑΤΣΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 51,80 17.000,00 € 50 Γ1ΝΓ-08800 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 53,80 17.000,00 € 51 Γ1ΝΓ-08833 ΚΑΣΛΑΜΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 53,80 17.000,00 € 52 Γ1ΝΓ-08905 ΓΙΟΚΝΩΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 47,80 17.000,00 € 53 Γ1ΝΓ-08946 ΓΚΑΤΣΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 49,80 17.000,00 € 54 Γ1ΝΓ-09018 ΔΑΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΑΜΟΥΗΛ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 50,80 17.000,00 € 55 Γ1ΝΓ-09022 ΔΕΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 48,80 17.000,00 € 56 Γ1ΝΓ-09045 ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 54,30 19.500,00 € 57 Γ1ΝΓ-09119 ΠΑΝΟΥΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 50,80 17.000,00 € 58 Γ1ΝΓ-09143 ΚΥΡΤΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 53,80 17.000,00 € 59 Γ1ΝΓ-09169 ΚΩΤΟΥΛΑ ΕΛΕΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ 47,80 17.000,00 € 60 Γ1ΝΓ-09183 ΓΚΙΝΙΔΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ ΓΕΡΓΙΟΣ 52,46 19.500,00 € 61 Γ1ΝΓ-09307 ΜΑΡΑΝΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 50,07 17.000,00 € 62 Γ1ΝΓ-09394 ΜΟΥΡΤΖΙΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 51,74 17.000,00 € 63 Γ1ΝΓ-09407 ΑΝΔΡΕΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 48,72 19.500,00 € 64 Γ1ΝΓ-09573 ΤΗΛΚΕΡΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 50,80 17.000,00 € 65 Γ1ΝΓ-09645 ΜΠΙΑΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 47,42 19.500,00 € 66 Γ1ΝΓ-09656 ΜΠΑΛΤΑΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 49,80 17.000,00 € 67 Γ1ΝΓ-09666 ΜΠΑΛΤΑΤΖΙΔΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 49,13 17.000,00 € 68 Γ1ΝΓ-09740 ΣΤΟΛΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 49,28 17.000,00 € 69 Γ1ΝΓ-09756 ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 54,18 17.000,00 € 70 Γ1ΝΓ-09798 ΝΟΒΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΛΙΑΣ 49,80 19.500,00 € 71 Γ1ΝΓ-09814 ΛΑΓΑΡΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 53,80 17.000,00 € 72 Γ1ΝΓ-09815 ΝΟΥΣΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΥΛΟΣ 49,21 17.000,00 € 73 Γ1ΝΓ-09849 ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΘΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 49,70 17.000,00 € 74 Γ1ΝΓ-09856 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 45,80 17.000,00 € 75 Γ1ΝΓ-09859 ΠΑΡΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 52,44 19.500,00 € 76 Γ1ΝΓ-09871 ΝΤΕΝΤΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 53,80 17.000,00 € 77 Γ1ΝΓ-10151 ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 49,80 17.000,00 € 78 Γ1ΝΓ-10259 ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 50,80 17.000,00 € 79 Γ1ΝΓ-10283 ΠΡΑΠΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 52,62 19.500,00 € 80 Γ1ΝΓ-10304 ΨΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 52,80 17.000,00 € 81 Γ1ΝΓ-10306 ΚΟΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 50,25 17.000,00 € 82 Γ1ΝΓ-10310 ΜΑΡΚΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΑΣΤΕΡΙΟΣ 51,80 17.000,00 € 83 Γ1ΝΓ-10342 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΘΩΜΑΣ 49,62 17.000,00 € 84 Γ1ΝΓ-10451 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 53,80 17.000,00 € 85 Γ1ΝΓ-10458 ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΧΑΡΙΤΩΝ 54,71 19.500,00 € 86 Γ1ΝΓ-10545 ΣΑΡΑΝΤΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 53,80 17.000,00 € 87 Γ1ΝΓ-10668 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΩΜΑΣ 53,80 17.000,00 € 88 Γ1ΝΓ-10777 ΚΟΥΚΟΥΣΙΤΣΑ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 48,80 17.000,00 € 89 Γ1ΝΓ-11331 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 50,80 17.000,00 € 12 Α/Α Κωδικός Πρότασης Επωνυμία / Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο Βαθμο- λογία Ύψος Ενίσχυσης 90 Γ1ΝΓ-11442 ΠΑΡΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 50,70 19.500,00 € 91 Γ1ΝΓ-11472 ΛΟΥΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 45,40 17.000,00 € 92 Γ1ΝΓ-11511 ΝΟΥΣΙΟΣ ΗΛΙΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 47,04 17.000,00 € 93 Γ1ΝΓ-11770 ΣΚΕΥΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 52,75 17.000,00 € 94 Γ1ΝΓ-11799 ΝΤΟΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 47,30 19.500,00 € 95 Γ1ΝΓ-11890 ΣΙΜΨΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 54,71 17.000,00 € 96 Γ1ΝΓ-11931 ΤΡΑΨΙΩΤΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 53,80 17.000,00 € 97 Γ1ΝΓ-11965 ΑΣΦΑΛΤΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 54,77 17.000,00 € 98 Γ1ΝΓ-12014 ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ 53,30 19.500,00 € 99 Γ1ΝΓ-12015 ΔΗΜΟΓΛΙΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 53,80 17.000,00 € 100 Γ1ΝΓ-12093 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ 53,80 17.000,00 € 101 Γ1ΝΓ-12141 ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 53,79 17.000,00 € 102 Γ1ΝΓ-12255 ΕΥΤΑΤΟΓΛΟΥ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 52,80 17.000,00 € 103 Γ1ΝΓ-12279 ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 49,62 17.000,00 € 104 Γ1ΝΓ-12294 ΠΙΤΟΥΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 47,40 19.500,00 € 105 Γ1ΝΓ-12427 ΝΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 52,80 17.000,00 € 106 Γ1ΝΓ-12430 ΘΩΜΟΓΛΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 52,80 17.000,00 € 107 Γ1ΝΓ-12432 ΠΑΠΑΡΕΝΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 49,80 17.000,00 € 108 Γ1ΝΓ-13205 ΔΗΜΑΚΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 52,80 17.000,00 € 109 Γ1ΝΓ-13279 ΣΑΜΑΡΤΣΙΔΟΥ ΑΛΙΚΗ ΧΑΡΙΛΑΟΣ 54,40 22.000,00 € 110 Γ1ΝΓ-13286 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΤΑΡΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 48,28 17.000,00 € 111 Γ1ΝΓ-13289 ΓΙΑΖΙΤΖΟΓΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 48,13 17.000,00 € 112 Γ1ΝΓ-14126 ΣΑΦΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 50,08 17.000,00 € 113 Γ1ΝΓ-14495 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 53,80 17.000,00 € 114 Γ1ΝΓ-14537 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 53,80 17.000,00 € 115 Γ1ΝΓ-14669 ΚΑΚΙΡΔΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 53,80 17.000,00 € 116 Γ1ΝΓ-14701 ΚΑΣΙΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 50,25 17.000,00 € 117 Γ1ΝΓ-14853 ΚΑΡΔΟΥΛΑΜΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 47,29 17.000,00 € 118 Γ1ΝΓ-15474 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ 53,80 19.500,00 € 13 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 6.1 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ Α/Α Κωδικός Πρότασης Επωνυμία / Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο Βαθμο- λογία Ύψος Ενίσχυσης 1 Γ1ΝΓ-02881 ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 56,20 17.000,00 € 2 Γ1ΝΓ-04877 ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 55,00 17.000,00 € 3 Γ1ΝΓ-05191 ΓΚΟΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 56,80 19.500,00 € 4 Γ1ΝΓ-05860 ΒΛΑΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 73,07 22.000,00 € 5 Γ1ΝΓ-07222 SUN PINGPING CHAO 58,93 17.000,00 € 6 Γ1ΝΓ-08171 ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΘΩΜΑΣ 64,13 17.000,00 € 7 Γ1ΝΓ-10338 ΤΣΑΚΠΙΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 56,53 17.000,00 € 8 Γ1ΝΓ-11328 SHEHI ASLLAN SALI 41,80 17.000,00 € 9 Γ1ΝΓ-11777 ΛΟΥΜΠΟΥΡΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΘΩΜΑΣ 62,60 17.000,00 € 10 Γ1ΝΓ-12134 ΛΥΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 62,80 19.500,00 € 11 Γ1ΝΓ-13092 ΜΠΑΣΙΟΥΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 61,27 19.500,00 € 12 Γ1ΝΓ-14248 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 69,47 17.000,00 € 13 Γ1ΝΓ-14255 ΦΟΥΝΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 63,80 19.500,00 € 14 Γ1ΝΓ-14405 ΜΠΟΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕΤΡΟΣ 52,77 19.500,00 € 15 Γ1ΝΓ-14497 ΣΩΖΕΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 62,80 19.500,00 € 16 Γ1ΝΓ-14918 ΡΑΦΑΗΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ 58,80 17.000,00 € 17 Γ1ΝΓ-14996 HABIBI AGUSTIN BAJRAM 54,80 19.500,00 €

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΣΧΟΛΙΑ ΥΒΡΙΣΤΙΚΑ ΘΑ ΔΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ