Παρασκευή, 18 Νοεμβρίου 2016

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας, Δευτέρα 21 Νοεμβρίου – Τα θέματα ημερήσιας διάταξης

ΠΡΟΣ
 Τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους, Δήμαρχο,
Προέδρους Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων,
Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων
Βέροια

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στις 21-11-2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:


ΘΕΜΑ 1ο : Επί εισήγησης της Ο.Ε. για την τροποποίηση της υπ’ αριθ. 575/2016 απόφασης του Δ.Σ., περί αποδοχής εισήγησης της Ο.Ε. για την αναμόρφωση (16η) προϋπολογισμού και ετησίου προγράμματος δράσης Δ.Βέροιας, έτους 2016.
ΘΕΜΑ 2ο : Επί εισήγησης της Ο.Ε. α) για την έκθεση Εσόδων-Εξόδων και Ισολογισμού του Δήμου για το χρονικό διάστημα από 1/1/2016 ως 30/9/2016 και β) για την αναμόρφωση (17η) προϋπολογισμού και του ετησίου προγράμματος δράσης Δ.Βέροιας, έτους 2016.
ΘΕΜΑ 3ο : Επί εισήγησης της Ο.Ε. για την αναμόρφωση (18η) προϋπολογισμού και του ετησίου προγράμματος δράσης Δ.Βέροιας, έτους 2016.
ΘΕΜΑ 4ο : Έγκριση ή μη καθορισμού της ελάχιστης απόστασης κατηγορίας οικημάτων από το νέο σχολικό συγκρότημα στην περιοχή Γιοτζαλίκια
ΘΕΜΑ 5ο : Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του για την υπογραφή του πρωτοκόλλου παράδοσης-παραλαβής της χρήσης τμήματος του υπ’ αριθ. 176β ακινήτου της Τ.Κ. Ασωμάτων.
ΘΕΜΑ 6ο : Έγκριση ή μη της αριθ. 254/2016 απόφασης του Ν.Π. «Κ.Κ.Π.Α.Α.Π.&Π.Α.», περί αναμόρφωσης (5η) του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος, έτους 2016.
ΘΕΜΑ 7ο : Έγκριση ή μη α) σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δ.Βέροιας, Σχολικής Επιτροπής Α΄/θμιας Εκπ/σης, Σχολικής Επιτροπής Β΄/θμιας Εκπ/σης, Ν.Π. «Κ.Κ.Π.Α.Α.Π & Π.Α.» και Α.Σ. Μέσης, β) ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στην Επιτροπή Παρακολούθησης και γ) εξουσιοδότησης του Δημάρχου για υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης.
ΘΕΜΑ 8ο : Έγκριση ή μη καθιέρωσης 12ωρης και 24ωρης λειτουργίας, καθώς και λειτουργίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες υπηρεσιών του Δήμου, χωρίς κατάργηση του πενθημέρου.
ΘΕΜΑ 9ο : Έγκριση ή μη χαρακτηρισμού και παραχώρησης τάφων διαρκούς χρήσης.
ΘΕΜΑ 10ο : Γνωμοδότηση Δ.Σ. για μεταβολές σχολικών μονάδων Β΄θμιας Εκπ/σης σχολικού έτους 2017-2018
ΘΕΜΑ 11ο : Έγκριση ή μη καθορισμού ειδικοτήτων για την πρόσληψη προσωπικού με συμβάσεις Ι.Δ.Ο.Χ. στον Δήμο Βέροιας.
ΘΕΜΑ 12ο : Έγκριση ή μη επιχορήγησης της Σχολικής Επιτροπής Α΄θμιας Εκπ/σης για την κάλυψη δαπάνης υλοποίησης του θεσμού του εθελοντή σχολικού τροχονόμου.
ΘΕΜΑ 13ο : Έγκριση ή μη επιχορήγησης σχολικών επιτροπών για την κάλυψη των λειτουργικών τους δαπανών. (Δ΄ κατανομή έτους 2016).
ΘΕΜΑ 14ο : Έγκριση ή μη καταρχήν συμμετοχής του Δ.Βέροιας σε διοργάνωση fam trip (ταξιδιού εξοικείωσης).
ΘΕΜΑ 15ο : Έγκριση ή μη τροποποίησης της υπ’ αριθ. 101/2015 απόφασης του Δ.Σ., περί συγκρότησης της Επιτροπής Φιλικού Διακανονισμού
ΘΕΜΑ 16ο : Έγκριση ή μη έκδοσης α) πρόωρης λύσης της μίσθωσης των υπ’ αριθ. 7 και 8 καταστημάτων της Δημοτικής Αγοράς Βέροιας, β) κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής και γ) μεταφοράς της υπηρεσίας της Δημοτικής Αστυνομίας στα παραπάνω καταστήματα.
ΘΕΜΑ 17ο : Έγκριση ή μη έκδοσης πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής κατά των α) Κωνσταντίνου Καραφώλα και β) Αντωνίου Καραφώλα.
ΘΕΜΑ 18ο : Έγκριση ή μη α) παράτασης της μίσθωσης και β) κίνησης διαδικασίας εκμίσθωσης των υπ’ αριθ. 52 και 126 αγροτεμαχίων της Τ.Κ. Λυκογιάννης.
ΘΕΜΑ 19ο : Έγκριση ή μη α) παράτασης της μίσθωσης και β) κίνησης διαδικασίας εκμίσθωσης του υπ’ αριθ. 2 και τμήματος του υπ’ αριθ. 42 αγροτεμαχίων της Τ.Κ. Ν.Νικομήδειας.
ΘΕΜΑ 20ο : Έγκριση ή μη α) ανάκλησης των υπ’ αριθ. 23, 24 και 25/2014 αποφάσεων του Δ.Σ. και β) κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής.
ΘΕΜΑ 21ο : Έγκριση ή μη επικαιροποιημένου μνημονίου ενεργειών για την αντιμετώπιση κινδύνων από πλημμυρικά φαινόμενα.
ΘΕΜΑ 22ο : Έγκριση ή μη επικαιροποιημένου μνημονίου ενεργειών για την αντιμετώπιση κινδύνων από χιονόπτωση και παγετό.
ΘΕΜΑ 23ο : Έγκριση ή μη α) έκπτωσης του αναδόχου της προμήθειας ειδών ιχθυοπωλείου για το έτος 2016 και β) κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής.
ΘΕΜΑ 24ο : Έγκριση ή μη καταστροφής αντικειμένων του Τμήματος Τεχνολογιών-Πληροφορικής-Επικοινωνιών του Δ.Βέροιας που δεν έχουν καμία αξία.
ΘΕΜΑ 25ο : Έγκριση ή μη α) θέσης σε κυκλοφορία οχήματος του Δήμου και β) εξουσιοδότησης της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου.
ΘΕΜΑ 26ο : Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου (μετά από κλήρωση) και συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή νέας περίφραξης νεκροταφείου Διαβατού».
ΘΕΜΑ 27ο : Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση και εγκατάσταση λέβητα στο 4ο Δημοτικό Βέροιας».
ΘΕΜΑ 28ο : Έγκριση ή μη 2ου Α.Π.Ε. του έργου «Ενεργειακή Αναβάθμιση και εγκατάσταση λέβητα στο 4ο Δημοτικό Βέροιας»
ΘΕΜΑ 29ο : Έγκριση 4ου Α.Π.Ε., 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε και διάθεσης των απροβλέπτων δαπανών του έργου «Βελτίωση μικροκλίματος στη συμβολή των οδών Ξενοφώντος και Εθνικής Αμύνης»
ΘΕΜΑ 30ο : Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και διάθεσης των απροβλέπτων δαπανών του έργου «Εργασίες επίχωσης και διαμόρφωσης κοινόχρηστου χώρου στην Τ.Κ. Πατρίδας».
ΘΕΜΑ 31ο : Απόδοση λογ/σμού Δημάρχου για εργασίες και προμήθειες από 1/7/2016 ως 31/8/2016
ΘΕΜΑ 32ο : Έγκριση ή μη διαγραφής προστίμων Κ.Ο.Κ. του Ε.Μελιόπουλου από βεβαιωτικούς καταλόγους παρελθόντων ετών.
ΘΕΜΑ 33ο : Έγκριση ή μη διαγραφής προστίμων Κ.Ο.Κ. του Θ.Βουλγαρόπουλου από βεβαιωτικούς καταλόγους παρελθόντων ετών.
ΘΕΜΑ 34ο : Έγκριση ή μη διαγραφής προστίμων Κ.Ο.Κ. της εταιρίας «AUTOHELLAS ΑΤΕΕ-HERTZ» από βεβαιωτικούς καταλόγους παρελθόντων ετών και σύνταξης νέων χρηματικών καταλόγων.
ΘΕΜΑ 35ο : Έγκριση ή μη α) επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος χρηματικού ποσού στον Σ.Μωυσίδη και β) διαγραφής προστίμων Κ.Ο.Κ. από βεβαιωτικούς καταλόγους παρελθόντων ετών
ΘΕΜΑ 36ο : Έγκριση ή μη επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος χρηματικού ποσού στην Ε.Μωυσίδου
ΘΕΜΑ 37ο : Έγκριση ή μη α) μετακίνησης, β) εξόδων μετάβασης Δημάρχου σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα και γ) ψήφισης της πίστωσης.
ΘΕΜΑ 38ο : Έγκριση ή μη α) έκτακτης μετακίνησης, β) εξόδων μετάβασης αντιδημάρχου σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα και γ) ψήφισης της πίστωσης.
ΘΕΜΑ 39ο : Επί αιτήματος του Φιλανθρωπικού Μη Κερδοσκοπικού Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων ΑΜΕΑ Ν. Ημαθίας για την παραχώρηση της χρήσης της πλατείας Δημαρχείου.
ΘΕΜΑ 40ο : Επί αιτήματος του Μορφωτικού και Αθλητικού Συλλόγου Δρομέων Βέροιας για την παραχώρηση της χρήσης της πλατείας Δημαρχείου και του ισογείου χώρου του Δημαρχιακού Μεγάρου.
ΘΕΜΑ 41ο : Επί αιτήματος του Συλλόγου «ΜΕΡΙΜΝΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ» για την παραχώρηση της χρήσης της πλατείας Δημαρχείου.
ΘΕΜΑ 42ο : Επί αιτήματος της «Σχολής Χορού Σοφία Αντωνιάδου» για την παραχώρηση της χρήσης δημοτικού χώρου.

Βέροια  17-11-2016

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                  ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΣΧΟΛΙΑ ΥΒΡΙΣΤΙΚΑ ΘΑ ΔΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ