ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΟ ΟΧΗΜΑ

ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΟ ΟΧΗΜΑ
ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΟ ΟΧΗΜΑ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΤΩΡΑ

Παρασκευή, 18 Νοεμβρίου 2016

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας, Δευτέρα 21 Νοεμβρίου – Τα θέματα ημερήσιας διάταξης

ΠΡΟΣ
 Τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους, Δήμαρχο,
Προέδρους Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων,
Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων
Βέροια

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στις 21-11-2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:


ΘΕΜΑ 1ο : Επί εισήγησης της Ο.Ε. για την τροποποίηση της υπ’ αριθ. 575/2016 απόφασης του Δ.Σ., περί αποδοχής εισήγησης της Ο.Ε. για την αναμόρφωση (16η) προϋπολογισμού και ετησίου προγράμματος δράσης Δ.Βέροιας, έτους 2016.
ΘΕΜΑ 2ο : Επί εισήγησης της Ο.Ε. α) για την έκθεση Εσόδων-Εξόδων και Ισολογισμού του Δήμου για το χρονικό διάστημα από 1/1/2016 ως 30/9/2016 και β) για την αναμόρφωση (17η) προϋπολογισμού και του ετησίου προγράμματος δράσης Δ.Βέροιας, έτους 2016.
ΘΕΜΑ 3ο : Επί εισήγησης της Ο.Ε. για την αναμόρφωση (18η) προϋπολογισμού και του ετησίου προγράμματος δράσης Δ.Βέροιας, έτους 2016.
ΘΕΜΑ 4ο : Έγκριση ή μη καθορισμού της ελάχιστης απόστασης κατηγορίας οικημάτων από το νέο σχολικό συγκρότημα στην περιοχή Γιοτζαλίκια
ΘΕΜΑ 5ο : Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του για την υπογραφή του πρωτοκόλλου παράδοσης-παραλαβής της χρήσης τμήματος του υπ’ αριθ. 176β ακινήτου της Τ.Κ. Ασωμάτων.
ΘΕΜΑ 6ο : Έγκριση ή μη της αριθ. 254/2016 απόφασης του Ν.Π. «Κ.Κ.Π.Α.Α.Π.&Π.Α.», περί αναμόρφωσης (5η) του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος, έτους 2016.
ΘΕΜΑ 7ο : Έγκριση ή μη α) σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δ.Βέροιας, Σχολικής Επιτροπής Α΄/θμιας Εκπ/σης, Σχολικής Επιτροπής Β΄/θμιας Εκπ/σης, Ν.Π. «Κ.Κ.Π.Α.Α.Π & Π.Α.» και Α.Σ. Μέσης, β) ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στην Επιτροπή Παρακολούθησης και γ) εξουσιοδότησης του Δημάρχου για υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης.
ΘΕΜΑ 8ο : Έγκριση ή μη καθιέρωσης 12ωρης και 24ωρης λειτουργίας, καθώς και λειτουργίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες υπηρεσιών του Δήμου, χωρίς κατάργηση του πενθημέρου.
ΘΕΜΑ 9ο : Έγκριση ή μη χαρακτηρισμού και παραχώρησης τάφων διαρκούς χρήσης.
ΘΕΜΑ 10ο : Γνωμοδότηση Δ.Σ. για μεταβολές σχολικών μονάδων Β΄θμιας Εκπ/σης σχολικού έτους 2017-2018
ΘΕΜΑ 11ο : Έγκριση ή μη καθορισμού ειδικοτήτων για την πρόσληψη προσωπικού με συμβάσεις Ι.Δ.Ο.Χ. στον Δήμο Βέροιας.
ΘΕΜΑ 12ο : Έγκριση ή μη επιχορήγησης της Σχολικής Επιτροπής Α΄θμιας Εκπ/σης για την κάλυψη δαπάνης υλοποίησης του θεσμού του εθελοντή σχολικού τροχονόμου.
ΘΕΜΑ 13ο : Έγκριση ή μη επιχορήγησης σχολικών επιτροπών για την κάλυψη των λειτουργικών τους δαπανών. (Δ΄ κατανομή έτους 2016).
ΘΕΜΑ 14ο : Έγκριση ή μη καταρχήν συμμετοχής του Δ.Βέροιας σε διοργάνωση fam trip (ταξιδιού εξοικείωσης).
ΘΕΜΑ 15ο : Έγκριση ή μη τροποποίησης της υπ’ αριθ. 101/2015 απόφασης του Δ.Σ., περί συγκρότησης της Επιτροπής Φιλικού Διακανονισμού
ΘΕΜΑ 16ο : Έγκριση ή μη έκδοσης α) πρόωρης λύσης της μίσθωσης των υπ’ αριθ. 7 και 8 καταστημάτων της Δημοτικής Αγοράς Βέροιας, β) κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής και γ) μεταφοράς της υπηρεσίας της Δημοτικής Αστυνομίας στα παραπάνω καταστήματα.
ΘΕΜΑ 17ο : Έγκριση ή μη έκδοσης πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής κατά των α) Κωνσταντίνου Καραφώλα και β) Αντωνίου Καραφώλα.
ΘΕΜΑ 18ο : Έγκριση ή μη α) παράτασης της μίσθωσης και β) κίνησης διαδικασίας εκμίσθωσης των υπ’ αριθ. 52 και 126 αγροτεμαχίων της Τ.Κ. Λυκογιάννης.
ΘΕΜΑ 19ο : Έγκριση ή μη α) παράτασης της μίσθωσης και β) κίνησης διαδικασίας εκμίσθωσης του υπ’ αριθ. 2 και τμήματος του υπ’ αριθ. 42 αγροτεμαχίων της Τ.Κ. Ν.Νικομήδειας.
ΘΕΜΑ 20ο : Έγκριση ή μη α) ανάκλησης των υπ’ αριθ. 23, 24 και 25/2014 αποφάσεων του Δ.Σ. και β) κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής.
ΘΕΜΑ 21ο : Έγκριση ή μη επικαιροποιημένου μνημονίου ενεργειών για την αντιμετώπιση κινδύνων από πλημμυρικά φαινόμενα.
ΘΕΜΑ 22ο : Έγκριση ή μη επικαιροποιημένου μνημονίου ενεργειών για την αντιμετώπιση κινδύνων από χιονόπτωση και παγετό.
ΘΕΜΑ 23ο : Έγκριση ή μη α) έκπτωσης του αναδόχου της προμήθειας ειδών ιχθυοπωλείου για το έτος 2016 και β) κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής.
ΘΕΜΑ 24ο : Έγκριση ή μη καταστροφής αντικειμένων του Τμήματος Τεχνολογιών-Πληροφορικής-Επικοινωνιών του Δ.Βέροιας που δεν έχουν καμία αξία.
ΘΕΜΑ 25ο : Έγκριση ή μη α) θέσης σε κυκλοφορία οχήματος του Δήμου και β) εξουσιοδότησης της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου.
ΘΕΜΑ 26ο : Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου (μετά από κλήρωση) και συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή νέας περίφραξης νεκροταφείου Διαβατού».
ΘΕΜΑ 27ο : Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση και εγκατάσταση λέβητα στο 4ο Δημοτικό Βέροιας».
ΘΕΜΑ 28ο : Έγκριση ή μη 2ου Α.Π.Ε. του έργου «Ενεργειακή Αναβάθμιση και εγκατάσταση λέβητα στο 4ο Δημοτικό Βέροιας»
ΘΕΜΑ 29ο : Έγκριση 4ου Α.Π.Ε., 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε και διάθεσης των απροβλέπτων δαπανών του έργου «Βελτίωση μικροκλίματος στη συμβολή των οδών Ξενοφώντος και Εθνικής Αμύνης»
ΘΕΜΑ 30ο : Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και διάθεσης των απροβλέπτων δαπανών του έργου «Εργασίες επίχωσης και διαμόρφωσης κοινόχρηστου χώρου στην Τ.Κ. Πατρίδας».
ΘΕΜΑ 31ο : Απόδοση λογ/σμού Δημάρχου για εργασίες και προμήθειες από 1/7/2016 ως 31/8/2016
ΘΕΜΑ 32ο : Έγκριση ή μη διαγραφής προστίμων Κ.Ο.Κ. του Ε.Μελιόπουλου από βεβαιωτικούς καταλόγους παρελθόντων ετών.
ΘΕΜΑ 33ο : Έγκριση ή μη διαγραφής προστίμων Κ.Ο.Κ. του Θ.Βουλγαρόπουλου από βεβαιωτικούς καταλόγους παρελθόντων ετών.
ΘΕΜΑ 34ο : Έγκριση ή μη διαγραφής προστίμων Κ.Ο.Κ. της εταιρίας «AUTOHELLAS ΑΤΕΕ-HERTZ» από βεβαιωτικούς καταλόγους παρελθόντων ετών και σύνταξης νέων χρηματικών καταλόγων.
ΘΕΜΑ 35ο : Έγκριση ή μη α) επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος χρηματικού ποσού στον Σ.Μωυσίδη και β) διαγραφής προστίμων Κ.Ο.Κ. από βεβαιωτικούς καταλόγους παρελθόντων ετών
ΘΕΜΑ 36ο : Έγκριση ή μη επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος χρηματικού ποσού στην Ε.Μωυσίδου
ΘΕΜΑ 37ο : Έγκριση ή μη α) μετακίνησης, β) εξόδων μετάβασης Δημάρχου σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα και γ) ψήφισης της πίστωσης.
ΘΕΜΑ 38ο : Έγκριση ή μη α) έκτακτης μετακίνησης, β) εξόδων μετάβασης αντιδημάρχου σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα και γ) ψήφισης της πίστωσης.
ΘΕΜΑ 39ο : Επί αιτήματος του Φιλανθρωπικού Μη Κερδοσκοπικού Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων ΑΜΕΑ Ν. Ημαθίας για την παραχώρηση της χρήσης της πλατείας Δημαρχείου.
ΘΕΜΑ 40ο : Επί αιτήματος του Μορφωτικού και Αθλητικού Συλλόγου Δρομέων Βέροιας για την παραχώρηση της χρήσης της πλατείας Δημαρχείου και του ισογείου χώρου του Δημαρχιακού Μεγάρου.
ΘΕΜΑ 41ο : Επί αιτήματος του Συλλόγου «ΜΕΡΙΜΝΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ» για την παραχώρηση της χρήσης της πλατείας Δημαρχείου.
ΘΕΜΑ 42ο : Επί αιτήματος της «Σχολής Χορού Σοφία Αντωνιάδου» για την παραχώρηση της χρήσης δημοτικού χώρου.

Βέροια  17-11-2016

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                  ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΣΧΟΛΙΑ ΥΒΡΙΣΤΙΚΑ ΘΑ ΔΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ