Παρασκευή 24 Αυγούστου 2018

Τι προβλεπει η Υ.Α. για τα σχολικά γεύματα που θα δοθούν τη νέα σχολική χρονιά.

Σύμφωνα με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου, το πρόγραμμα «Σχολικά Γεύματα» θα υλοποιηθεί ως εξής: Οι μαθητές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα «Σχολικά Γεύματα» μεταβαίνουν στις οριζόμενες από το Σύλλογο Διδασκόντων αίθουσες σίτισης. Ο χρόνος υλοποίησης του προγράμματος «Σχολικά Γεύματα» διαρκεί ως τις 13.45 για τους μαθητές που δεν παρακολουθούν το Ολοήμερο Πρόγραμμα, οπότε και αποχωρούν από το σχολείο. Για τους μαθητές που είναι εγγεγραμμένοι στο Ολοήμερο Πρόγραμμα, το πρόγραμμα «Σχολικά Γεύματα» λήγει, όπως προβλέπεται από το ισχύον πρόγραμμα του Ολοημέρου, στις 14.00.
Με την παρούσα απόφαση, α) τροποποιείται το άρθρο 5 της με αριθμ. Φ.14/ΦΜ/48617/21-3-2017 (ΦΕΚ 1115Β΄/31-3-2017) υπουργικής απόφασης του ΥΠΠΕΘ, ως
προς τα όργανα υλοποίησης του προγράμματος και τιςαρμοδιότητες τους ως ακολούθως:

Όργανα υλοποίησης του Προγράμματος

Το πρόγραμμα υλοποιείται στα Σχολεία με ευθύνη
α) του οικείου Διευθυντή Π.Ε.,
β) του/των Συντονιστή/ών του προγράμματος σε ό,τι αφορά τη συνεργασία με το ΥΠΠΕΘ και το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
γ) των Διευθυντών και
δ) του Διδακτικού προσωπικού των Δημοτικών Σχολείων.
Συντονιστής/ές του Προγράμματος ορίζεται/ονται ένας ή περισσότεροι υπάλληλοι της Δ/νσης Π.Ε. με απόφαση του οικείου Δ/ντή Π.Ε. Σημειώνεται ότι η
κατά τόπον αρμόδια Δ/νση Π.Ε. δύναται να ορίσει τόσους Συντονιστές όσους κρίνει απαραίτητο, για την ορθή και αποτελεσματική υλοποίηση του προγράμματος, λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των σχολικών μονάδων που συμμετέχουν σε αυτό.

Ειδικότερα:

1. Ο οικείος Διευθυντής Π.Ε.
α) επιβλέπει την υλοποίηση του προγράμματος στα Δημοτικά Σχολεία περιοχής ευθύνης του,
β) συγκροτεί τις Τριμελείς Επιτροπές Παραλαβής κάθε σχολικής μονάδας αρμοδιότητας του που συμμετέχει στο πρόγραμμα «Σχολικά Γεύματα». Πιο συγκεκριμένα,
ορίζει (μετά από την εισήγηση του Διευθυντή κάθε σχολικής μονάδας) δύο εκπαιδευτικούς από κάθε σχολική μονάδα (εκ των οποίων ο ένας είναι ο Υποδιευθυντής, όπου προβλέπεται η θέση ευθύνης), οι οποίοι μαζί με το Διευθυντή της σχολικής μονάδας θα αποτελέσουν την Τριμελή Επιτροπή Παραλαβής.
2. Ο/οι Συντονιστής/ές του προγράμματος είναι επιφορτισμένος/οι με αρμοδιότητες που αφορούν στην υλοποίηση και την καθημερινή ροή του προγράμματος,
καθώς και στην επικοινωνία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του ΥΠΠΕΘ. Πιο συγκεκριμένα,
α) καταγράφει/ουν τις Σχολικές Μονάδες ανά Δήμο στην περιοχή ευθύνης του/τους, με αναφορά στις ακριβείς διευθύνσεις, όνομα και στοιχεία επικοινωνίας των
μελών των Τριμελών Επιτροπών και ακριβή αριθμό μαθητών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, β) παρακολουθεί/ούν την καθημερινή ροή του προγράμματος,
καταγράφει/ουν θέματα-προβλήματα που προκύπτουν και ενημερώνει/ουν αυθημερόν σχετικά με τα προβλήματα αυτά τα συναρμόδια Υπουργεία, 
γ) ενημερώνει/ουν για τυχόν αλλαγή του αριθμού συμμετεχόντων μαθητών στο πρόγραμμα,
δ) ενημερώνει/ουν για τις ημέρες που τα σχολεία αρμοδιότητας του/τους δεν λειτουργούν (αργίες, τοπικές εορτές, συνεδριάσεις συλλόγων διδασκόντων, εκλογές, εκπαιδευτικά σεμινάρια κ.ά.) τουλάχιστον μια εβδομάδα πριν, ώστε να γίνεται σωστός προγραμματισμός και να μη δημιουργούνται δυσλειτουργίες στην υλοποίηση του προγράμματος,
ε) καλείται/ούνται κατά το πρώτο δεκαήμερο κάθε επόμενου μήνα να ελέγχει/ουν τα πρακτικά παραλαβής που αποστέλλονται από τις Επιτροπές Παραλαβής των σχολικών μονάδων αρμοδιότητας του/τους, καθώς και τα λοιπά παραστατικά (δελτία αποστολής κ.λπ. ...). Μετά τον έλεγχο διαβιβάζει/ουν στην αρμόδια υπηρεσία του ΟΠΕΚΑ εντός του δεύτερου δεκαήμερου κάθε επόμενου μήνα τα ανωτέρω πρακτικά καθώς και τα λοιπά παραστατικά (δελτία αποστολής κ.λπ. ...) του προηγούμενου μήνα υλοποίησης για όλες τις σχολικές μονάδες αρμοδιότητας του/τους, συνοδευόμενα από υπολογιστικά φύλλα (excel), στα οποία θα αναφέρεται ο ακριβής αριθμός, σχολικών γευμάτων που παρελήφθησαν ανά βδομάδα από κάθε Επιτροπή Παραλαβής κάθε σχολικής μονάδας, ανά Δήμο, Ανάδοχο και μήνα αναφοράς. Στα ίδια υπολογιστικά φύλλα, σε ξεχωριστή στήλη, θα αναγράφονται οι αριθμοί των δελτίων αποστολής κατ’ αντιστοιχία με τα εβδομαδιαία πρακτικά παραλαβής.
3. Οι Διευθυντές των Δημοτικών Σχολείων 
α) ενημερώνουν σε ειδική συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων για το σκοπό και τους στόχους του προγράμματος «Σχολικά Γεύματα»,
β) συγκεντρώνουν τις Υπεύθυνες Δηλώσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα των μαθητών που είναι εγγεγραμμένοι στο Ολοήμερο Πρόγραμμα, καθώς και τις Υπεύθυνες Δηλώσεις συμμετοχής και παραμονής στο σχολείο πέραν του υποχρεωτικού Πρωινού Προγράμματος (13.15- 13.45) των μαθητών που δεν παρακολουθούν Ολοήμερο
Πρόγραμμα, 
γ) καταγράφουν τυχόν αλλεργίες -δυσανεξίες των μαθητών και τις αποστέλλουν στο Συντονιστή/ές του προγράμματος, 
δ) ενημερώνουν το Σύλλογο Διδασκόντων για τον τρόπο παραλαβής των γευμάτων,
ε) συγκαλούν το Σχολικό Συμβούλιο σε συνεδρίαση, προκειμένου να ενημερωθεί η σχολική κοινότητα για
το σκοπό και τους στόχους του προγράμματος, τον τρόπο και τις διαδικασίες υλοποίησης του καθώς και την επίλυση τυχόν πρακτικών ζητημάτων που ανακύπτουν,
στ) ενημερώνουν τον/τους Συντονιστή/ές για τυχόν αλλαγή του αριθμού συμμετεχόντων μαθητών στο πρόγραμμα,
ζ) ασκούν καθήκοντα Προέδρου της Επιτροπής Παραλαβής της οικείας σχολικής μονάδας και εισηγούνται στον οικείο Διευθυντή Εκπ/σης δυο (2) εκπαιδευτικούς (ο ένας είναι ο Υποδιευθυντής, όπου προβλέπεται η θέση ευθύνης) μαζί με τους οποίους θα απαρτίζουν την Επιτροπή Παραλαβής της οικείας σχολικής μονάδας (βλ. άρθρο 1.α1 της παρούσας υπουργικής απόφασης) και
η) μετά τη συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής, αποστέλλουν γραπτώς προς τον/τους Συντονιστή/ές του προγράμματος στην οικεία Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης τα ονόματα και τα λοιπά στοιχεία των μελών που απαρτίζουν την Επιτροπή Παραλαβής.
4. Οι Σύλλογοι Διδασκόντων όλων των σχολικών μονάδων που συμμετέχουν στο ανωτέρω πρόγραμμα, σε ειδική συνεδρίαση τους, κατά την έναρξη του προγράμματος,
θα αποφασίσουν
α) τον καθορισμό των απαραίτητων αιθουσών που κατά περίπτωση κρίνονται αναγκαίες για τη σίτιση των μαθητών,
β) τους εκπαιδευτικούς που ημερησίως ορίζονται να εποπτεύουν τη διαδικασία της σίτισης και
γ) ειδικότερες λεπτομέρειες που αφορούν στον τρόπο παραλαβής των γευμάτων, οργάνωσης και υλοποίησης
της όλης διαδικασίας. 
Δείτε όλο το ΦΕΚ ΕΔΩ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΣΧΟΛΙΑ ΥΒΡΙΣΤΙΚΑ ΘΑ ΔΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ