Τετάρτη, 18 Ιανουαρίου 2017

Δήμος Νάουσας: Η πρόταση για το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία»

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΘΕΜΑ: Υποβολή ή μη πρότασης χρηματοδότησης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία», ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΧΩΡΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΑ ΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΛΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»


Με την με αρ.5698/31.08.2016 πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων, ο Περιφερειάρχης
Κεντρικής Μακεδονίας καλεί τους Δήμους Αλεξάνδρειας, Βέροιας, Έδεσσας, Κατερίνης, Κιλκίς, Νάουσας, Πέλλας και Σερρών για υποβολή πρότασης «Στρατηγικής Ολοκληρωμένης Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης» στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Το ΕΣΠΑ 2014-20 ως προς τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη αναγνωρίζει τις καίριες προκλήσεις που θα εξειδικευθούν κατά Περιφέρεια, προκρίνει κατηγορίες περιοχών και ορίζει ως εργαλείο εφαρμογής την Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση.

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΕΠ) εντοπίζει την έντονη διαφοροποίηση στη διάρθρωση του αστικού συστήματος της Περιφέρειας με την ύπαρξη του κυρίαρχου μητροπολιτικού αστικού κέντρου στην Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης, μονοπολικό σύστημα στις Περιφερειακές Ενότητες Πιερίας, Σερρών και Κιλκίς, πολυπολικό σύστημα στις Περιφερειακές Ενότητες Ημαθίας και Πέλλας και απολικό σύστημα στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής (μεγάλη οικιστική διασπορά).

Το ΕΠ ορίζει την εφαρμογή των παρεμβάσεων για τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη, σε δυο επίπεδα, αφενός στην περιοχή μητροπολιτικής λειτουργίας και ανάπτυξης του ΠΣ Θεσσαλονίκης, ως αντικείμενο διακριτής και διαφοροποιημένης Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (1η Περίπτωση - ΟΧΕ ΒΑΑ Θεσσαλονίκης), και αφετέρου στα λοιπά σημαντικά αστικά κέντρα της Περιφέρεις Κεντρικής Μακεδονίας εκτός της ΜΕ Θεσσαλονίκης.

Στις περιοχές αυτές η Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη θα εφαρμοστεί μέσω Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης και θα χρηματοδοτηθεί μέσω του ΠΕΠ με τη συμπλήρωση πόρων που θα διαθέσουν στις Περιφέρειες ενδεικτικά τα τομεακά προγράμματα ΕΠΑΝΑΔ και ΕΠΑΝΕΚ. Η χρηματοδότηση θα κατευθυνθεί προς ενιαίες Στρατηγικές Ολοκληρωμένης Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης, η επιλογή, έγκριση και
χρηματοδότηση των οποίων θα γίνει με κριτήρια που θα αφορούν στην καταλληλότητα κάθε στρατηγικής, στη συμβολή τους στην επίτευξη των αποτελεσμάτων του Προγράμματος και στη διαχειριστική ικανότητα, τεχνική ετοιμότητα και ικανότητα μόχλευσης πόρων κάθε φορέα.

Ο διατιθέμενος Προϋπολογισμός είναι (σε όρους Δημόσιας Δαπάνης):για Δράσεις ΕΤΠΑ: 17.030.000 € για Δράσεις ΕΚΤ: 4.799.705 € ΣΥΝΟΛΟ: 21.829.705 €
Ο προϋπολογισμός της κάθε πρότασης μπορεί να είναι κατά μέγιστο (σε όρους Δημόσιας Δαπάνης): 7.000.000 €

Κάθε πρόταση Ολοκληρωμένης Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης αξιολογείται κατά τα κριτήρια που ενέκρινε η Επιτροπή Παρακολούθησης μετά από εισήγηση της Διαχειριστικής Αρχής και σύμφωνα με την Εγκύκλιο «Σχεδιασμού, υλοποίησης και παρακολούθησης των Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων ως εργαλείων Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της προγραμματικής περιόδου 2014-2020» της Εθνικής Αρχής Συντονισμού.
Σύμφωνα με την Εγκύκλιο της ΕΥΣΣΑ και με τις Οδηγίες της ΕΥΘΥ, μια Στρατηγική oλοκληρωμένης βιώσιμης αστικής ανάπτυξης υλοποιείται μέσω Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης. Μια Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση (ΟΧΕ) συγκροτείται από τα ακόλουθα συστατικά στοιχεία:
* Μια συγκεκριμένα ορισμένη Περιοχή για την εφαρμογή της Στρατηγικής
* Μια Ολοκληρωμένη Στρατηγική
* Ένα μείγμα παρεμβάσεων κατάλληλο για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων προκλήσεων (στην περίπτωση της ΒΑΑ: οικονομικές, κοινωνικές, δημογραφικές, περιβαλλοντικές, κλιματικής αλλαγής) από κοινού και παράγοντας συνέργιες
* Ένα αντίστοιχο σύστημα διακυβέρνησης.
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολή Πρότασης από τις Αστικές Αρχές: 20 Ιανουαρίου 2017-01-12
Το σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Η.Π. Νάουσας καλείται να αντιμετωπίσει συνολικά τις οικονομικές, κοινωνικές, και περιβαλλοντικές προκλήσεις καθώς και αυτές της κλιματικής αλλαγής για την πόλη σε ένα πλαίσιο μεσοπρόθεσμης/μακροπρόθεσμης προοπτικής τουλάχιστον μέχρι το 2023. Συνδυάζει κάθετες/τομεακές πολιτικές με οριζόντιες/αστικές πολιτικές οι οποίες χρηματοδοτούνται τόσο από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) όσο και από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).
Οι μέχρι στιγμής εντοπισμένες προκλήσεις και στόχοι για την πόλη μας/περιοχή εφαρμογής περιλαμβάνουν:
* Στον τομέα του Περιβάλλοντος
o Ιστορικό–πολιτιστικό-αξιόλογο φυσικό περιβάλλον: Αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και ενίσχυση της επισκεψιμότητας της πόλης.
o Αστικό αδόμητο περιβάλλον (ελεύθεροι χώροι – χώροι κυκλοφορίας): Μείωση των αερίων ρύπων, ενίσχυση της βιώσιμης αστικής κινητικότητας,
ενίσχυση της προσβασιμότητας για όλους και προώθηση της αειφορικής διαχείρισης.
o Αστικό δομημένο περιβάλλον: Αναζωογόνηση υποβαθμισμένων περιοχών (απαξιωμένων βιομηχανικών κτιρίων), αύξηση της ενεργειακής απόδοσης δημόσιων κτιρίων, αύξηση της καθαρής ενέργειας, μείωση των εκπομπών CO2.
o Αστικές υποδομές: Προώθηση καινοτόμων μορφών διαχείρισης και ενίσχυση της ενεργειακής αποδοτικότητας.
o Θεσμική ικανότητα: Αύξηση της αποτελεσματικότητας του Δήμου σε θέματα παρακολούθησης υποβάθμισης φυσικού και οικιστικού περιβάλλοντος, και σε θέματα διαχείρισης πληροφορίας (π.χ. κινητικότητα).
* Στον Κοινωνικό τομέα
o Αύξηση της δυναμικότητας των υποδομών/δομών πρόνοιας.
o Διεύρυνση/ενίσχυση των παρεχόμενων υπηρεσιών σε ευπαθείς ομάδες.
o Ενίσχυση της απασχόλησης σε πληττόμενες ομάδες πληθυσμού.
o Βελτίωση των συνθηκών πρόσβασης στην απασχόληση για ευπαθείς ομάδες πληθυσμού.
o Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας κοινωνικών επιχειρήσεων ιδιαίτερα στον τομέα του περιβάλλοντος.
* Στον τομέα της Οικονομίας
o Στήριξη νέων επιχειρήσεων σε τομείς προτεραιότητας της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και τομείς ενδιαφέροντος για την πόλη της Νάουσας.
o Αύξηση του αριθμού των επιχειρήσεων που καινοτομούν, προώθηση νέας τεχνολογίας στις επιχειρήσεις.
o Βελτίωση της παραγωγικότητας και ανάπτυξη δεξιοτήτων σε επιλεγμένους κλάδους.
o Αναβάθμιση και διεύρυνση των παρεχόμενων από τον Δήμο ηλεκτρονικών υπηρεσιών για τις επιχειρήσεις

Η κατ’ αρχάς προτεινόμενη Περιοχή Εφαρμογής αποτελεί το επιχειρηματικό και ιστορικό κέντρο της Νάουσας όπου συγκεντρώνονται οι περισσότερες εμπορικές χρήσεις, οι δημόσιες υπηρεσίες, κατοικία, πληθώρα κηρυγμένων ιστορικών και διατηρητέων κτιρίων, τα παλιά βιομηχανικά κελύφη (κενά σήμερα) στα δυτικά και το Δημοτικό Πάρκο στα ανατολικά. Την περιοχή διατρέχει ο ποταμός Αράπιτσα, εξαιρετικό στοιχείο φυσικού περιβάλλοντος με πυκνή παρόχθια βλάστηση. Η Περιοχή Εφαρμογής με έκταση περί τα 700 στρέμματα, αποτελεί το 33% περίπου της συνολικής έκτασης της πόλης (2.132 στρέμματα).


Ζητείται από το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει για:

1. Την υποβολή ή μη πρότασης χρηματοδότησης του Δήμου μας στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία», ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΧΩΡΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΣΤΑ ΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΛΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ».
2. Να εξουσιοδοτηθεί ο Δήμαρχος για να προβεί σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια που ήθελε απαιτηθεί προκειμένου να υλοποιηθεί η εν λόγω πρόταση.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ


Κουτσογιάννης Νικόλαος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΣΧΟΛΙΑ ΥΒΡΙΣΤΙΚΑ ΘΑ ΔΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ